Appian, The Civil Wars, book 1, chapter 3

(아피아노스, The Civil Wars, book 1, chapter 3)

Καὶ τάδε μὲν ἦν, ὅτε Ἀριστόνικοσ Ῥωμαίοισ περὶ τῆσ ἀρχῆσ ἐπολέμει τῆσ ἐν Ἀσίᾳ· καὶ οὐδὲν ἀλλ’ ἢ πάντων ἀνάστασισ ἐγίγνετο μεταφερομένων τε καὶ μετοικιζομένων ἐσ ἀλλότρια. ἀναιρεθέντοσ δὲ Γράκχου καὶ τελευτήσαντοσ Ἀππίου Κλαυδίου, ἀντικαθίστανται μὲν ἐσ τὸ τὴν γῆν ἅμα τῷ νεωτέρῳ Γράκχῳ διανέμειν Φούλβιοσ Φλάκκοσ καὶ Παπίριοσ Κάρβων, ἀμελούντων δὲ τῶν κεκτημένων αὐτὴν ἀπογράφεσθαι κατηγόρουσ ἐκήρυττον ἐνδεικνύναι. καὶ ταχὺ πλῆθοσ ἦν δικῶν χαλεπῶν· ὅση γὰρ ἄλλη πλησιάζουσα τῇδε ἐπέπρατο ἢ τοῖσ συμμάχοισ ἐπιδιῄρητο, διὰ τὸ τῆσδε μέτρον ἐξητάζετο ἅπασα, ὅπωσ τε ἐπέπρατο καὶ ὅπωσ ἐπιδιῄρητο, οὔτε τὰ συμβόλαια οὔτε τὰσ κληρουχίασ ἔτι ἐχόντων ἁπάντων· ἃ δὲ καὶ εὑρίσκετο, ἀμφίλογα ἦν. ἀναμετρουμένησ τε αὐτῆσ οἱ μὲν ἐκ πεφυτευμένησ καὶ ἐπαύλεων ἐσ ψιλὴν μετετίθεντο, οἱ δ’ ἐξ ἐνεργῶν ἐσ ἀργὸν ἢ λίμνασ ἢ τέλματα, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ὡσ ἐπὶ δορικτήτοισ ἀκριβῆ πεποιημένοι. καὶ τὸ κήρυγμα, τὴν ἀνέμητον ἐξεργάζεσθαι τὸν ἐθέλοντα προλέγον, ἐπῇρε πολλοὺσ τὰ πλησίον ἐκπονοῦντασ τὴν ἑκατέρασ ὄψιν συγχέαι· χρόνοσ τε ἐπελθὼν ἐνεόχμωσε πάντα. καὶ τὸ τῶν πλουσίων ἀδίκημα καίπερ ὂν μέγα δυσεπίγνωστον ἦν. Ταῦτά τε δὴ καὶ τὰσ ἐπὶ τούτοισ τῶν δικαζόντων ἐπείξεισ οὐ φέροντεσ οἱ Ἰταλιῶται Κορνήλιον Σκιπίωνα, ὃσ Καγχηδόνα ἐπόρθησεν, ἠξίουν προστάτην σφῶν ἀδικουμένων γενέσθαι.

ὁ δ’ ἐσ τοὺσ πολέμουσ αὐτοῖσ κεχρημένοσ προθυμοτάτοισ ὑπεριδεῖν τε ὤκνησε καὶ παρελθὼν εἰσ τὸ βουλευτήριον τὸν μὲν Γράκχου νόμον οὐκ ἔψεγε διὰ τὸν δῆμον σαφῶσ, τὴν δὲ τοῦδε δυσχέρειαν ἐπεξιὼν ἠξίου τὰσ δίκασ οὐκ ἐπὶ τῶν διαιρούντων ὡσ ὑπόπτων τοῖσ δικαζομένοισ, ἀλλ’ ἐφ’ ἑτέρων λέγεσθαι. ᾧ δὴ καὶ μάλιστα ἔπεισεν, εἶναι δοκοῦντι δικαίῳ· καὶ Τουδιτανὸσ αὐτοῖσ ὑπατεύων ἐδόθη δικάζειν. ἀλλ’ ὅδε μὲν ἁψάμενοσ τοῦ ἔργου καὶ τὴν δυσχέρειαν ἰδὼν ἐπ’ Ἰλλυριοὺσ ἐστράτευε, πρόφασιν τήνδε ποιούμενοσ τοῦ μὴ δικάζειν· οἱ δὲ τὴν γῆν διανέμοντεσ, οὐκ ἀπαντῶντοσ ἐσ αὐτοὺσ οὐδενὸσ ἐσ δίκην, ἐπὶ ἀργίασ ἦσαν. καὶ μῖσοσ ἐντεῦθεν ἤρξατο εἰσ τὸν Σκιπίωνα τοῦ δήμου καὶ ἀγανάκτησισ, ὅτι αὐτὸν ἀγαπήσαντεσ ἐπιφθόνωσ καὶ πολλὰ τοῖσ δυνατοῖσ ἐναντιωθέντεσ ὑπὲρ αὐτοῦ ὕπατόν τε δὶσ ἑλόμενοι παρανόμωσ, ὑπὲρ τῶν Ἰταλιωτῶν ἀντιπεπραχότα σφίσιν ἑώρων. ταῦτα δ’, ὅσοι τοῦ Σκιπίωνοσ ἦσαν ἐχθροί, κατιδόντεσ ἐβόων, ὡσ λῦσαι τὸν Γράκχου νόμον ὅλωσ διεγνωκὼσ μέλλοι πολὺν ἐπὶ τῷδε ἔνοπλον φόνον ἐργάσασθαι. Ὧν ὁ δῆμοσ ἀκροώμενοσ ἐδεδίει, μέχρισ ὁ Σκιπίων, ἑσπέρασ παραθέμενοσ ἑαυτῷ δέλτον, εἰσ ἣν νυκτὸσ ἔμελλε γράψειν τὰ λεχθησόμενα ἐν τῷ δήμῳ, νεκρὸσ ἄνευ τραύματοσ εὑρέθη, εἴτε Κορνηλίασ αὐτῷ, τῆσ Γράκχου μητρόσ, ἐπιθεμένησ, ἵνα μὴ ὁ νόμοσ ὁ Γράκχου λυθείη, καὶ συλλαβούσησ ἐσ τοῦτο Σεμπρωνίασ τῆσ θυγατρόσ, ἣ τῷ Σκιπίωνι γαμουμένη διὰ δυσμορφίαν καὶ ἀπαιδίαν οὔτ’ ἐστέργετο οὔτ’ ἔστεργεν, εἴθ’, ὡσ ἔνιοι δοκοῦσιν, ἑκὼν ἀπέθανε συνιδών, ὅτι οὐκ ἔσοιτο δυνατὸσ κατασχεῖν ὧν ὑπόσχοιτο.

εἰσὶ δ’ οἳ βασανιζομένουσ φασὶ θεράποντασ εἰπεῖν, ὅτι αὐτὸν ξένοι δι’ ὀπισθοδόμου νυκτὸσ ἐπεισαχθέντεσ ἀποπνίξαιεν καὶ οἱ πυθόμενοι ὀκνήσαιεν ἐξενεγκεῖν διὰ τὸν δῆμον ὀργιζόμενον ἔτι καὶ τῷ θανάτῳ συνηδόμενον. Σκιπίων μὲν δὴ τεθνήκει καὶ οὐδὲ δημοσίασ ταφῆσ ἠξιοῦτο, μέγιστα δὴ τὴν ἡγεμονίαν ὠφελήσασ· οὕτωσ ἡ παραυτίκα ὀργὴ τῆσ ποτὲ χάριτοσ ἐπικρατεῖ. καὶ τόδε ὂν τηλικοῦτον οἱᾶ πάρεργον ἐπὶ τῇ Γράκχου στάσει συνέπεσε. Τὴν δὲ διαίρεσιν τῆσ γῆσ οἱ κεκτημένοι καὶ ὣσ ἐπὶ προφάσεσι ποικίλαισ διέφερον ἐπὶ πλεῖστον.

καί τινεσ εἰσηγοῦντο τοὺσ συμμάχουσ ἅπαντασ, οἳ δὴ περὶ τῆσ γῆσ μάλιστα ἀντέλεγον, εἰσ τὴν Ῥωμαίων πολιτείαν ἀναγράψαι, ὡσ μείζονι χάριτι περὶ τῆσ γῆσ οὐ διοισομένουσ. καὶ ἐδέχοντο ἄσμενοι τοῦθ’ οἱ Ἰταλιῶται, προτιθέντεσ τῶν χωρίων τὴν πολιτείαν. συνέπρασσέ τε αὐτοῖσ ἐσ τοῦτο μάλιστα πάντων Φούλβιοσ Φλάκκοσ, ὑπατεύων ἅμα καὶ τὴν γῆν διανέμων. ἡ βουλὴ δ’ ἐχαλέπαινε, τοὺσ ὑπηκόουσ σφῶν ἰσοπολίτασ εἰ ποιήσονται. Καὶ τόδε μὲν τὸ ἐγχείρημα οὕτω διελύθη, καὶ ὁ δῆμοσ ἐν ἐλπίδι τέωσ τῆσ γῆσ γενόμενοσ ἠθύμει· ὧδε δὲ αὐτοῖσ ἔχουσιν ἀσπάσιοσ ἐκ τῶν τὴν γῆν διαιρούντων ἐσ δημαρχίαν ἐπιφαίνεται Γάιοσ Γράκχοσ, ὁ Γράκχου τοῦ νομοθέτου νεώτεροσ ἀδελφόσ, ἐσ πολὺ μὲν ἡσυχάσασ ἐπὶ τῇ τοῦ ἀδελφοῦ συμφορᾷ· πολλῶν δ’ αὐτοῦ καταφρονούντων ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, παρήγγειλεν ἐσ δημαρχίαν. καὶ περιφανέστατα αἱρεθεὶσ εὐθὺσ ἐπεβούλευε τῇ βουλῇ, σιτηρέσιον ἔμμηνον ὁρίσασ ἑκάστῳ τῶν δημοτῶν ἀπὸ τῶν κοινῶν χρημάτων, οὐ πρότερον εἰωθὸσ διαδίδοσθαι. καὶ ὁ μὲν ὀξέωσ οὕτωσ ἑνὶ πολιτεύματι τὸν δῆμον ὑπηγάγετο, συμπράξαντοσ αὐτῷ Φουλβίου Φλάκκου. καὶ εὐθὺσ ἐπὶ τῷδε καὶ ἐσ τὸ μέλλον ᾕρητο δημαρχεῖν· καὶ γάρ τισ ἤδη νόμοσ κεκύρωτο, εἰ δήμαρχοσ ἐνδέοι ταῖσ παραγγελίαισ, τὸν δῆμον ἐκ πάντων ἐπιλέγεσθαι. Ὁ μὲν δὴ Γάιοσ Γράκχοσ οὕτωσ ἐδημάρχει τὸ δεύτερον·

οἱᾶ δ’ ἔχων τὸν δῆμον ἔμμισθον, ὑπήγετο καὶ τοὺσ καλουμένουσ ἱππέασ, οἳ τὴν ἀξίωσίν εἰσι τῆσ βουλῆσ καὶ τῶν δημοτῶν ἐν μέσῳ, δι’ ἑτέρου τοιοῦδε πολιτεύματοσ. τὰ δικαστήρια, ἀδοξοῦντα ἐπὶ δωροδοκίαισ, ἐσ τοὺσ ἱππέασ ἀπὸ τῶν βουλευτῶν μετέφερε, τὰ ὑπόγυα μάλιστα αὐτοῖσ ὀνειδίζων, ὅτι Αὐρήλιοσ Κόττασ καὶ Σαλινάτωρ καὶ τρίτοσ ἐπὶ τούτοισ Μάνιοσ Ἀκύλιοσ, ὁ τὴν Ἀσίαν ἑλών, σαφῶσ δεδωροδοκηκότεσ ἀφεῖντο ὑπὸ τῶν δικασάντων, οἵ τε πρέσβεισ οἱ κατ’ αὐτῶν ἔτι παρόντεσ σὺν φθόνῳ ταῦτα περιιόντεσ ἐκεκράγεσαν. ἅπερ ἡ βουλὴ μάλιστα αἰδουμένη ἐσ τὸν νόμον ἐνεδίδου· καὶ ὁ δῆμοσ αὐτὸν ἐκύρου. καὶ μετηνέχθη μὲν ὧδε ἐσ τοὺσ ἱππέασ ἀπὸ τῆσ βουλῆσ τὰ δικαστήρια· φασὶ δὲ κυρωθέντοσ μὲν ἄρτι τοῦ νόμου τὸν Γράκχον εἰπεῖν, ὅτι ἀθρόωσ τὴν βουλὴν καθῃρήκοι, τοῦ δ’ ἔργου προϊόντοσ ἐσ πεῖραν μειζόνωσ ἔτι ἐκφανῆναι τὸ ἔποσ τὸ Γράκχου. τό τε γὰρ δικάζειν αὐτοὺσ Ῥωμαίοισ καὶ Ἰταλιώταισ ἅπασι καὶ αὐτοῖσ βουλευταῖσ, ἐπὶ παντὶ μέτρῳ, χρημάτων τε πέρι καὶ ἀτιμίασ καὶ φυγῆσ, τοὺσ μὲν ἱππέασ οἱᾶ́ τινασ ἄρχοντασ αὐτῶν ὑπερεπῇρε, τοὺσ δὲ βουλευτὰσ ἴσα καὶ ὑπηκόουσ ἐποίει. συνιστάμενοί τε τοῖσ δημάρχοισ οἱ ἱππεῖσ ἐσ τὰσ χειροτονίασ καὶ ἀντιλαμβάνοντεσ παρ’ αὐτῶν, ὅ τι θέλοιεν, ἐπὶ μέγα φόβου τοῖσ βουλευταῖσ ἐχώρουν· ταχύ τε περιῆν ἀνεστράφθαι τὸ κράτοσ τῆσ πολιτείασ, τὴν μὲν ἀξίωσιν μόνην ἔτι τῆσ βουλῆσ ἐχούσησ, τὴν δὲ δύναμιν τῶν ἱππέων. προϊόντεσ γὰρ οὐκ ἐδυνάστευον μόνον· ἀλλὰ καὶ σαφῶσ ἐνύβριζον τοῖσ βουλευταῖσ παρὰ τὰσ δίκασ. τήν τε δωροδοκίαν μεταλαβόντεσ καὶ γευσάμενοι καὶ οἵδε κερδῶν ἀθρόων αἰσχρότερον ἔτι καὶ ἀμετρότερον αὐτοῖσ ἐχρῶντο. κατηγόρουσ τε ἐνετοὺσ ἐπὶ τοῖσ πλουσίοισ ἐπήγοντο καὶ τὰσ τῶν δωροδοκιῶν δίκασ, συνιστάμενοι σφίσιν αὐτοῖσ καὶ βιαζόμενοι, πάμπαν ἀνῄρουν, ὡσ καὶ τὸ ἔθοσ ὅλωσ τῆσ τοιᾶσδε εὐθύνησ ἐπιλιπεῖν καὶ στάσιν ἄλλην τὸν δικαστικὸν νόμον οὐκ ἐλάσσω τῶν προτέρων ἐσ πολὺ παρασχεῖν. Ὁ δὲ Γράκχοσ καὶ ὁδοὺσ ἔτεμνεν ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν μακράσ, πλῆθοσ ἐργολάβων καὶ χειροτεχνῶν ὑφ’ ἑαυτῷ ποιούμενοσ, ἑτοίμων ἐσ ὅ τι κελεύοι, καὶ ἀποικίασ ἐσηγεῖτο πολλάσ.

καὶ τοὺσ Λατίνουσ ἐπὶ πάντα ἐκάλει τὰ Ῥωμαίων, ὡσ οὐκ εὐπρεπῶσ συγγενέσι τῆσ βουλῆσ ἀντιστῆναι δυναμένησ· τῶν τε ἑτέρων συμμάχων, οἷσ οὐκ ἐξῆν ψῆφον ἐν ταῖσ Ῥωμαίων χειροτονίαισ φέρειν, ἐδίδου φέρειν ἀπὸ τοῦδε ἐπὶ τῷ ἔχειν καὶ τούσδε ἐν ταῖσ χειροτονίαισ τῶν νόμων αὑτῷ συντελοῦντασ. ἐφ’ ᾧ δὴ μάλιστα ἡ βουλὴ διαταραχθεῖσα τοὺσ ὑπάτουσ ἐκέλευσε προγράψαι μηδένα τῶν οὐ φερόντων ψῆφον ἐπιδημεῖν τῇ πόλει μηδὲ προσπελάζειν ἀπὸ τεσσαράκοντα σταδίων παρὰ τὴν ἐσομένην περὶ τῶνδε τῶν νόμων χειροτονίαν. Λίβιόν τε Δροῦσον, ἕτερον δήμαρχον, ἔπεισε κωλῦσαι τοὺσ Γράκχου νόμουσ, οὐκ ἐπιλέγοντα τῷ δήμῳ τὰσ αἰτίασ· δέδοται δὲ τῷ κωλύοντι μηδ’ ἐπιλέγειν. ἔδωκαν δ’ αὐτῷ καὶ φιλανθρωπεύσασθαι τὸν δῆμον δώδεκα ἀποικίαισ· ᾧ δὴ καὶ μάλιστα ὁ δῆμοσ ἡσθεὶσ τῶν Γράκχου νόμων κατεφρόνησεν. Ὁ δὲ τοῦ δημοκοπήματοσ ἐκπεσὼν ἐσ Λιβύην ἅμα Φουλβίῳ Φλάκκῳ, κἀκείνῳ μεθ’ ὑπατείαν διὰ τάδε δημαρχεῖν ἑλομένῳ, διέπλευσεν, ἐψηφισμένησ κατὰ δόξαν εὐκαρπίασ ἐσ Λιβύην ἀποικίασ καὶ τῶνδε αὐτῶν οἰκιστῶν ἐπίτηδεσ ᾑρημένων, ἵνα μικρὸν ἀποδημούντων ἀναπαύσαιτο ἡ βουλὴ τῆσ δημοκοπίασ.

οἱ δὲ τῇ ἀποικίᾳ τὴν πόλιν διέγραφον, ἔνθα ποτὲ ἦν ἡ Καρχηδονίων, οὐδὲν φροντίσαντεσ, ὅτι Σκιπίων αὐτήν, ὅτε κατέσκαπτεν, ἐπηράσατο ἐσ ἀεὶ μηλόβοτον εἶναι. διέγραφον δ’ ἐσ ἑξακισχιλίουσ ἀντὶ ἐλαττόνων τῶν ὄντων ἐν τῷ νόμῳ, ὡσ καὶ τῷδε τὸν δῆμον ὑπαξόμενοι. ἐπανελθόντεσ τε ἐσ Ῥώμην συνεκάλουν ἐξ ὅλησ Ἰταλίασ τοὺσ ἑξακισχιλίουσ. ἐπιστειλάντων δὲ τῶν ἐν Λιβύῃ τὴν πόλιν ἔτι διαγραφόντων, ὅτι λύκοι τοὺσ ὁρ́ουσ Γράκχου τε καὶ Φουλβίου διέρριψαν ἀνασπάσαντεσ, καὶ τῶν μάντεων τὴν ἀποικίαν ἡγουμένων ἀπαίσιον, ἡ μὲν βουλὴ προέγραφεν ἐκκλησίαν, ἐν ᾗ τὸν νόμον ἔμελλε τὸν περὶ τῆσδε τῆσ ἀποικίασ λύσειν· ὁ δὲ Γράκχοσ καὶ ὁ Φούλβιοσ, ἐπεὶ καὶ τοῦδε ἐξέπιπτον, μεμηνόσιν ἐοικότεσ ἐψεῦσθαι τὴν βουλὴν ἔφασκον περὶ τῶν λύκων. οἵ τε θρασύτατοι τῶν δημοτῶν αὐτοῖσ συνελάμβανον, ἐγχειρίδια φέροντεσ ἐσ τὸ Καπιτώλιον, οὗ περὶ τῆσ ἀποικίασ ἐκκλησιάσειν ἔμελλον. Ἤδη δὲ τοῦ δήμου συνειλεγμένου καὶ Φουλβίου τι περὶ τούτων ἀρχομένου λέγειν, ὁ Γράκχοσ ἀνέβαινεν ἐσ τὸ Καπιτώλιον ὑπὸ τῶν συνθεμένων δορυφορούμενοσ.

ἐνοχλούμενοσ δ’ ὑπὸ τοῦ συνειδότοσ ὡσ ἐπὶ ἀλλοκότοισ βουλεύμασι τὴν μὲν σύνοδον τῆσ ἐκκλησίασ ἀπέκλινεν, ἐσ δὲ τὴν στοὰν παρελθὼν διεβάδιζεν, ἐφεδρεύων τοῖσ ἐσομένοισ. καὶ αὐτὸν οὕτωσ ἔχοντα θορύβου κατιδὼν δημότησ ἀνὴρ Ἀντύλλοσ ἐν τῇ στοᾷ θύων, ἐμβαλὼν τὴν χεῖρα, εἴτε τι πυθόμενοσ ἢ ὑποπτεύων ἢ ἄλλωσ ἐσ τὸν λόγον ὑπαχθείσ, ἠξίου φείσασθαι τῆσ πατρίδοσ. ὁ δὲ μᾶλλόν τε θορυβηθεὶσ καὶ δείσασ ὡσ κατάφωροσ ἐνέβλεψεν αὐτῷ δριμύ· καί τισ τῶν παρόντων, οὔτε σημείου τινὸσ ἐπαρθέντοσ οὔτε προστάγματόσ πω γεγονότοσ, ἐκ μόνησ τῆσ ἐσ τὸν Ἀντύλλον Γράκχου δριμύτητοσ εἰκάσασ ἤδη τὸν καιρὸν ἥκειν καὶ χαριεῖσθαί τι τῷ Γράκχῳ δόξασ πρῶτοσ ἀρξάμενοσ ἔργου, τὸ ἐγχειρίδιον ἐπισπάσασ διαχρῆται τὸν Ἀντύλλον. βοῆσ δὲ γενομένησ καὶ σώματοσ ὀφθέντοσ ἐν μέσῳ νεκροῦ πάντεσ ἐκ τοῦ ἱεροῦ κατεπήδων σὺν ὁμοίου κακοῦ φόβῳ. Γράκχοσ δ’ ἐσ τὴν ἀγορὰν παρελθὼν ἐβούλετο μὲν αὐτοῖσ ἐκλογίσασθαι περὶ τοῦ γεγονότοσ· οὐδενὸσ δ’ αὐτὸν οὐδ’ ὑφισταμένου, ἀλλ’ ὡσ ἐναγῆ πάντων ἐκτρεπομένων, ὁ μὲν Γράκχοσ καὶ ὁ Φλάκκοσ ἀπορούμενοι καὶ τὸν καιρὸν ὧν ἐβουλεύοντο διὰ τὸ φθάσαι τὴν ἐγχείρησιν ἀπολωλεκότεσ ἐσ τὰσ οἰκίασ διέτρεχον, καὶ οἱ συνθέμενοι αὐτοῖσ συνῄεσαν ἐσ αὐτάσ, τὸ δ’ ἄλλο πλῆθοσ ἐκ μέσων νυκτῶν ὡσ ἐπὶ δή τινι κακῷ τὴν ἀγορὰν προκατελάμβανον. καὶ ὃσ ἐπεδήμει τῶν ὑπάτων, Ὀπίμιοσ, διέτασσε μέν τινασ ἐνόπλουσ ἐσ τὸ Καπιτώλιον ἅμα ἑῴ συνιέναι καὶ τὴν βουλὴν διὰ κηρύκων συνεκάλει, αὐτὸσ δ’ ἐν μέσῳ πάντων ἐν τῷ νεῲ τῶν Διοσκούρων ἐφήδρευε τοῖσ ἐσομένοισ. Τάδε ἦν τοιάδε.

ἡ μὲν βουλὴ Γράκχον καὶ Φλάκκον ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐσ ἀπολογίαν ἐσ τὸ βουλευτήριον ἐκάλουν, οἱ δὲ σὺν ὅπλοισ ἐξέθεον ἐπὶ τὸν Ἀβεντῖνον λόφον, ἐλπίσαντεσ, εἰ τόνδε προλάβοιεν, ἐνδώσειν πρὸσ τὰσ συνθήκασ αὑτοῖσ τι τὴν βουλήν. διαθέοντέσ τε τοὺσ θεράποντασ συνεκάλουν ἐπ’ ἐλευθερίᾳ. καὶ τῶνδε μὲν οὐδεὶσ ὑπήκουεν, αὐτοὶ δέ, σὺν ὅσοισ εἶχον ἀμφ’ αὑτούσ, τὸ Ἀρτεμίσιον καταλαβόντεσ ἐκρατύνοντο καὶ Κόιντον Φλάκκου παῖδα ἐσ τὴν βουλὴν ἔπεμπον, δεόμενοι διαλλαγῶν τυχεῖν καὶ βιοῦν μεθ’ ὁμονοίασ. οἱ δ’ ἐκέλευον αὐτοὺσ ἀποθεμένουσ τὰ ὅπλα ἥκειν εἰσ τὸ βουλευτήριον καὶ λέγειν, ὅ τι θέλοιεν, ἢ μηκέτι πέμπειν μηδένα. τῶν δ’ αὖθισ τὸν Κόιντον ἐπιπεμψάντων, τόνδε μὲν Ὀπίμιοσ ὁ ὕπατοσ διὰ τὴν προαγόρευσιν, ὡσ οὐκέτι πρεσβευτὴν ὄντα, συνελάμβανε, τοῖσ δὲ περὶ τὸν Γράκχον τοὺσ ὡπλισμένουσ ἐπέπεμπεν. Καὶ Γράκχοσ μὲν διὰ τῆσ ξυλίνησ γεφύρασ ἐσ τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ καταφυγὼν ἐσ ἄλσοσ τι μεθ’ ἑνὸσ θεράποντοσ ὑπέσχε τῷ θεράποντι τὴν σφαγὴν καταλαμβανόμενοσ· Φλάκκου δ’ ἐσ ἐργαστήριον ἀνδρὸσ γνωρίμου καταφυγόντοσ, οἱ μὲν διώκοντεσ, τὴν οἰκίαν οὐκ εἰδότεσ, ὅλον ἐμπρήσειν τὸν στενωπὸν ἠπείλουν, ὁ δ’ ὑποδεξάμενοσ αὐτὸσ μὲν ὤκνησε μηνῦσαι τὸν ἱκέτην, ἑτέρῳ δὲ προσέταξε μηνῦσαι. καὶ συλληφθεὶσ ὁ Φλάκκοσ ἀνῃρέθη. Γράκχου μὲν δὴ καὶ Φλάκκου τὰσ κεφαλὰσ ἔφερόν τινεσ Ὀπιμίῳ, καὶ αὐτοῖσ ὁ Ὀπίμιοσ ἰσοβαρὲσ χρυσίον ἀντέδωκεν· ὁ δὲ δῆμοσ αὐτῶν τὰσ οἰκίασ διήρπαζε, καὶ τοὺσ συμφρονήσαντασ ὁ Ὀπίμιοσ συλλαβὼν ἐσ τὴν φυλακὴν ἐνέβαλέ τε καὶ ἀποπνιγῆναι προσέταξε. Κοΐντῳ δὲ τῷ Φλάκκου παιδὶ συνεχώρησεν ἀποθανεῖν, ὡσ θέλοι, καὶ τὴν πόλιν ἐπὶ τοῖσ φόνοισ ἐκάθαιρεν. ἡ δὲ βουλὴ καὶ νεὼν Ὁμονοίασ αὐτὸν ἐν ἀγορᾷ προσέταξεν ἐγεῖραι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION