Apollodorus, Library and Epitome, book 1, chapter 8

(아폴로도로스, Library and Epitome, book 1, chapter 8)

Οἰνεὺσ δὲ βασιλεύων Καλυδῶνοσ παρὰ Διονύσου φυτὸν ἀμπέλου πρῶτοσ ἔλαβε. γήμασ δὲ Ἀλθαίαν τὴν Θεστίου γεννᾷ Τοξέα, ὃν αὐτὸσ ἔκτεινεν ὑπερπηδήσαντα τὴν τάφρον, καὶ παρὰ τοῦτον Θυρέα καὶ Κλύμενον, καὶ θυγατέρα Γόργην, ἣν Ἀνδραίμων ἔγημε, καὶ Δηιάνειραν, ἣν Ἀλθαίαν λέγουσιν ἐκ Διονύσου γεννῆσαι. αὕτη δ’ ἡνιόχει καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ἤσκει, καὶ περὶ τῶν γάμων αὐτῆσ Ἡρακλῆσ πρὸσ Ἀχελῷον ἐπάλαισεν. ἐγέννησε δὲ Ἀλθαία παῖδα ἐξ Οἰνέωσ Μελέαγρον, ὃν ἐξ Ἄρεοσ γεγεννῆσθαί φασι.

τούτου δ’ ὄντοσ ἡμερῶν ἑπτὰ παραγενομένασ τὰσ μοίρασ φασὶν εἰπεῖν, <ὅτι> τότε τελευτήσει Μελέαγροσ, ὅταν ὁ καιόμενοσ ἐπὶ τῆσ ἐσχάρασ δαλὸσ κατακαῇ. τοῦτο ἀκούσασα τὸν δαλὸν ἀνείλετο Ἀλθαία καὶ κατέθετο εἰσ λάρνακα. Μελέαγροσ δὲ ἀνὴρ ἄτρωτοσ καὶ γενναῖοσ γενόμενοσ τόνδε τὸν τρόπον ἐτελεύτησεν. ἐτησίων καρπῶν ἐν τῇ χώρᾳ γενομένων τὰσ ἀπαρχὰσ Οἰνεὺσ θεοῖσ πᾶσι θύων μόνησ Ἀρτέμιδοσ ἐξελάθετο. ἡ δὲ μηνίσασα κάπρον ἐφῆκεν ἔξοχον μεγέθει τε καὶ ῥώμῃ, ὃσ τήν τε γῆν ἄσπορον ἐτίθει καὶ τὰ βοσκήματα καὶ τοὺσ ἐντυγχάνοντασ διέφθειρεν. ἐπὶ τοῦτον τὸν κάπρον τοὺσ ἀρίστουσ ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ πάντασ συνεκάλεσε, καὶ τῷ κτείναντι τὸν θῆρα τὴν δορὰν δώσειν ἀριστεῖον ἐπηγγείλατο. οἱ δὲ συνελθόντεσ ἐπὶ τὴν τοῦ κάπρου θήραν ἦσαν οἵδε· Μελέαγροσ Οἰνέωσ, Δρύασ Ἄρεοσ, ἐκ Καλυδῶνοσ οὗτοι, Ἴδασ καὶ Λυγκεὺσ Ἀφαρέωσ ἐκ Μεσσήνησ, Κάστωρ καὶ Πολυδεύκησ Διὸσ καὶ Λήδασ ἐκ Λακεδαίμονοσ, Θησεὺσ Αἰγέωσ ἐξ Ἀθηνῶν, Ἄδμητοσ Φέρητοσ ἐκ Φερῶν, Ἀγκαῖοσ <καὶ> Κηφεὺσ Λυκούργου ἐξ Ἀρκαδίασ, Ιἄσων Αἴσονοσ ἐξ Ιὠλκοῦ, Ἰφικλῆσ Ἀμφιτρύωνοσ ἐκ Θηβῶν, Πειρίθουσ Ἰξίονοσ ἐκ Λαρίσησ, Πηλεὺσ Αἰακοῦ ἐκ Φθίασ, Τελαμὼν Αἰακοῦ ἐκ Σαλαμῖνοσ, Εὐρυτίων Ἄκτοροσ ἐκ Φθίασ, Ἀταλάντη Σχοινέωσ ἐξ Ἀρκαδίασ, Ἀμφιάραοσ Οἰκλέουσ ἐξ Ἄργουσ· μετὰ τούτων καὶ οἱ Θεστίου παῖδεσ. συνελθόντασ δὲ αὐτοὺσ Οἰνεὺσ ἐπὶ ἐννέα ἡμέρασ ἐξένισε· τῇ δεκάτῃ δὲ Κηφέωσ καὶ Ἀγκαίου καί τινων ἄλλων ἀπαξιούντων μετὰ γυναικὸσ ἐπὶ τὴν θήραν ἐξιέναι, Μελέαγροσ ἔχων γυναῖκα Κλεοπάτραν τὴν Ἴδα καὶ Μαρπήσσησ θυγατέρα, βουλόμενοσ δὲ καὶ ἐξ Ἀταλάντησ τεκνοποιήσασθαι, συνηνάγκασεν αὐτοὺσ ἐπὶ τὴν θήραν μετὰ ταύτησ ἐξιέναι. περιστάντων δὲ αὐτῶν τὸν κάπρον, Ὑλεὺσ μὲν καὶ Ἀγκαῖοσ ὑπὸ τοῦ θηρὸσ διεφθάρησαν, Εὐρυτίωνα δὲ Πηλεὺσ ἄκων κατηκόντισε. τὸν δὲ κάπρον πρώτη μὲν Ἀταλάντη εἰσ τὰ νῶτα ἐτόξευσε, δεύτεροσ δὲ Ἀμφιάραοσ εἰσ τὸν ὀφθαλμόν· Μελέαγροσ δὲ αὐτὸν εἰσ τὸν κενεῶνα πλήξασ ἀπέκτεινε, καὶ λαβὼν τὸ δέρασ ἔδωκεν Ἀταλάντῃ. οἱ δὲ Θεστίου παῖδεσ, ἀδοξοῦντεσ εἰ παρόντων ἀνδρῶν γυνὴ τὰ ἀριστεῖα λήψεται, τὸ δέρασ αὐτῆσ ἀφείλοντο, κατὰ γένοσ αὑτοῖσ προσήκειν λέγοντεσ, εἰ Μελέαγροσ λαμβάνειν μὴ προαιροῖτο. ὀργισθεὶσ δὲ Μελέαγροσ τοὺσ μὲν Θεστίου παῖδασ ἀπέκτεινε, τὸ δὲ δέρασ ἔδωκε τῇ Ἀταλάντῃ.

Ἀλθαία δὲ λυπηθεῖσα ἐπὶ τῇ τῶν ἀδελφῶν ἀπωλείᾳ τὸν δαλὸν ἧψε, καὶ ὁ Μελέαγροσ ἐξαίφνησ ἀπέθανεν. οἱ δέ φασιν οὐχ οὕτω Μελέαγρον τελευτῆσαι, ἀμφισβητούντων δὲ τῆσ δορᾶσ τῶν Θεστίου παίδων ὡσ Ἰφίκλου πρώτου βαλόντοσ, Κούρησι καὶ Καλυδωνίοισ πόλεμον ἐνστῆναι, ἐξελθόντοσ δὲ Μελεάγρου καί τινασ τῶν Θεστίου παίδων φονεύσαντοσ Ἀλθαίαν ἀράσασθαι κατ’ αὐτοῦ· τὸν δὲ ὀργιζόμενον οἴκοι μένειν. ἤδη δὲ τῶν πολεμίων τοῖσ τείχεσι προσπελαζόντων καὶ τῶν πολιτῶν ἀξιούντων μεθ’ ἱκετηρίασ βοηθεῖν, μόλισ πεισθέντα ὑπὸ τῆσ γυναικὸσ ἐξελθεῖν, καὶ τοὺσ λοιποὺσ κτείναντα τῶν Θεστίου παίδων ἀποθανεῖν μαχόμενον. μετὰ δὲ τὸν Μελεάγρου θάνατον Ἀλθαία καὶ Κλεοπάτρα ἑαυτὰσ ἀνήρτησαν, αἱ δὲ θρηνοῦσαι τὸν νεκρὸν γυναῖκεσ ἀπωρνεώθησαν. Ἀλθαίασ δὲ ἀποθανούσησ ἔγημεν Οἰνεὺσ Περίβοιαν τὴν Ἱππονόου.

ταύτην δὲ ὁ μὲν γράψασ τὴν Θηβαί̈δα πολεμηθείσησ Ὠλένου λέγει λαβεῖν Οἰνέα γέρασ, Ἡσίοδοσ δὲ ἐξ Ὠλένου τῆσ Ἀχαί̈ασ, ἐφθαρμένην ὑπὸ Ἱπποστράτου τοῦ Ἀμαρυγκέωσ, Ἱππόνουν τὸν πατέρα πέμψαι πρὸσ Οἰνέα πόρρω τῆσ Ἑλλάδοσ ὄντα, ἐντειλάμενον ἀποκτεῖναι. εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντεσ Ἱππόνουν ἐπιγνόντα τὴν ἰδίαν θυγατέρα ἐφθαρμένην ὑπὸ Οἰνέωσ, ἔγκυον αὐτὴν πρὸσ τοῦτον ἀποπέμψαι.

ἐγεννήθη δὲ ἐκ ταύτησ Οἰνεῖ Τυδεύσ. Πείσανδροσ δὲ αὐτὸν ἐκ Γόργησ γενέσθαι λέγει· τῆσ γὰρ θυγατρὸσ Οἰνέα κατὰ τὴν βούλησιν Διὸσ ἐρασθῆναι. Τυδεὺσ δὲ ἀνὴρ γενόμενοσ γενναῖοσ ἐφυγαδεύθη, κτείνασ, ὡσ μέν τινεσ λέγουσιν, ἀδελφὸν Οἰνέωσ Ἀλκάθοον, ὡσ δὲ ὁ τὴν Ἀλκμαιωνίδα γεγραφώσ, τοὺσ Μέλανοσ παῖδασ ἐπιβουλεύοντασ Οἰνεῖ, Φηνέα Εὐρύαλον Ὑπέρλαον Ἀντίοχον Εὐμήδην Στέρνοπα Ξάνθιππον Σθενέλαον, ὡσ δὲ Φερεκύδησ φησίν, Ὠλενίαν ἀδελφὸν ἴδιον. Ἀγρίου δὲ δίκασ ἐπάγοντοσ αὐτῷ φυγὼν εἰσ Ἄργοσ ἧκε πρὸσ Ἄδραστον, καὶ τὴν τούτου γήμασ θυγατέρα Δηιπύλην ἐγέννησε Διομήδην. Τυδεὺσ μὲν οὖν ἐπὶ Θήβασ μετ’ Ἀδράστου στρατευσάμενοσ ὑπὸ Μελανίππου τρωθεὶσ ἀπέθανεν· οἱ δὲ Ἀγρίου παῖδεσ, Θερσίτησ Ὀγχηστὸσ Πρόθοοσ Κελεύτωρ Λυκωπεὺσ Μελάνιπποσ, ἀφελόμενοι τὴν Οἰνέωσ βασιλείαν τῷ πατρὶ ἔδοσαν, καὶ προσέτι ζῶντα τὸν Οἰνέα καθείρξαντεσ ᾐκίζοντο.

ὕστερον δὲ Διομήδησ ἐξ Ἄργουσ παραγενόμενοσ μετ’ Ἀλκμαίωνοσ κρύφα τοὺσ μὲν Ἀγρίου παῖδασ, χωρὶσ Ὀγχηστοῦ καὶ Θερσίτου, πάντασ ἀπέκτεινεν οὗτοι γὰρ φθάσαντεσ εἰσ Πελοπόννησον ἔφυγον, τὴν δὲ βασιλείαν, ἐπειδὴ γηραιὸσ ἦν ὁ Οἰνεύσ, Ἀνδραίμονι τῷ τὴν θυγατέρα τοῦ Οἰνέωσ γήμαντι δέδωκε, τὸν δὲ Οἰνέα εἰσ Πελοπόννησον ἦγεν. οἱ δὲ διαφυγόντεσ Ἀγρίου παῖδεσ ἐνεδρεύσαντεσ περὶ τὴν Τηλέφου ἑστίαν τῆσ Ἀρκαδίασ τὸν πρεσβύτην ἀπέκτειναν. Διομήδησ δὲ τὸν νεκρὸν εἰσ Ἄργοσ κομίσασ ἔθαψεν ἔνθα νῦν πόλισ ἀπ’ ἐκείνου Οἰνόη καλεῖται, καὶ γήμασ Αἰγιάλειαν τὴν Ἀδράστου, <ἢ> ὡσ ἔνιοι φασι τὴν Αἰγιαλέωσ, ἐπί τε Θήβασ καὶ Τροίαν ἐστράτευσε.

SEARCH

MENU NAVIGATION