Apollodorus, Library and Epitome, book 1, chapter 7

(아폴로도로스, Library and Epitome, book 1, chapter 7)

Προμηθεὺσ δὲ ἐξ ὕδατοσ καὶ γῆσ ἀνθρώπουσ πλάσασ ἔδωκεν αὐτοῖσ καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸσ ἐν νάρθηκι κρύψασ. ὡσ δὲ ᾔσθετο Ζεύσ, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι· τοῦτο δὲ Σκυθικὸν ὄροσ ἐστίν. ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶσ Προμηθεὺσ πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν ἐδέδετο· καθ’ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἀετὸσ ἐφιπτάμενοσ αὐτῷ τοὺσ λοβοὺσ ἐνέμετο τοῦ ἥπατοσ αὐξανομένου διὰ νυκτόσ. καὶ Προμηθεὺσ μὲν πυρὸσ κλαπέντοσ δίκην ἔτινε ταύτην, μέχρισ Ἡρακλῆσ αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν, ὡσ ἐν τοῖσ καθ’ Ἡρακλέα δηλώσομεν. Προμηθέωσ δὲ παῖσ Δευκαλίων ἐγένετο.

οὗτοσ βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Φθίαν τόπων γαμεῖ Πύρραν τὴν Ἐπιμηθέωσ καὶ Πανδώρασ, ἣν ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα. ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺσ τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένοσ, ὑποθεμένου Προμηθέωσ Δευκαλίων τεκτηνάμενοσ λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενοσ, εἰσ ταύτην μετὰ Πύρρασ εἰσέβη. Ζεὺσ δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ’ οὐρανοῦ χέασ τὰ πλεῖστα μέρη τῆσ Ἑλλάδοσ κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντασ ἀνθρώπουσ, ὀλίγων χωρὶσ οἳ συνέφυγον εἰσ τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸσ Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα. Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆσ θαλάσσησ φερόμενοσ <ἐφ’> ἡμέρασ ἐννέα καὶ νύκτασ <τὰσ> ἴσασ τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόντων ἐκβὰσ θύει Διὶ φυξίῳ. Ζεὺσ δὲ πέμψασ Ἑρμῆν πρὸσ αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι ὅ τι βούλεται· ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπουσ αὐτῷ γενέσθαι. καὶ Διὸσ εἰπόντοσ ὑπὲρ κεφαλῆσ ἔβαλλεν αἴρων λίθουσ, καὶ οὓσ μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρεσ ἐγένοντο, οὓσ δὲ Πύρρα, γυναῖκεσ. ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶσ ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶασ ὁ λίθοσ. γίνονται δὲ ἐκ Πύρρασ Δευκαλίωνι παῖδεσ Ἕλλην μὲν πρῶτοσ, ὃν ἐκ Διὸσ γεγεννῆσθαι <ἔνιοι> λέγουσι, <δεύτεροσ δὲ> Ἀμφικτύων ὁ μετὰ Κραναὸν βασιλεύσασ τῆσ Ἀττικῆσ, θυγάτηρ δὲ Πρωτογένεια, ἐξ ἧσ καὶ Διὸσ Αἔθλιοσ. Ἕλληνοσ δὲ καὶ νύμφησ Ὀρσηίδοσ Δῶροσ Ξοῦθοσ Αἰόλοσ.

αὐτὸσ μὲν οὖν ἀφ’ αὑτοῦ τοὺσ καλουμένουσ Γραικοὺσ προσηγόρευσεν Ἕλληνασ, τοῖσ δὲ παισὶν ἐμέρισε τὴν χώραν· καὶ Ξοῦθοσ μὲν λαβὼν τὴν Πελοπόννησον ἐκ Κρεούσησ τῆσ Ἐρεχθέωσ Ἀχαιὸν ἐγέννησε καὶ Ιὤνα, ἀφ’ ὧν Ἀχαιοὶ καὶ Ιὤνεσ καλοῦνται, Δῶροσ δὲ τὴν πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβὼν τοὺσ κατοίκουσ ἀφ’ ἑαυτοῦ Δωριεῖσ ἐκάλεσεν, Αἰόλοσ δὲ βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Θεσσαλίαν τόπων τοὺσ ἐνοικοῦντασ Αἰολεῖσ προσηγόρευσε, καὶ γήμασ Ἐναρέτην τὴν Δηιμάχου παῖδασ μὲν ἐγέννησεν ἑπτά, Κρηθέα Σίσυφον Ἀθάμαντα Σαλμωνέα Δηιόνα Μάγνητα Περιήρην, θυγατέρασ δὲ πέντε, Κανάκην Ἀλκυόνην Πεισιδίκην Καλύκην Περιμήδην. Περιμήδησ μὲν οὖν καὶ Ἀχελῴου Ἱπποδάμασ καὶ Ὀρέστησ, Πεισιδίκησ δὲ καὶ Μυρμιδόνοσ Ἄντιφοσ καὶ Ἄκτωρ. Ἀλκυόνην δὲ Κῆυξ ἔγημεν Εὡσφόρου παῖσ.

οὗτοι δὲ δι’ ὑπερηφάνειαν ἀπώλοντο· ὁ μὲν γὰρ τὴν γυναῖκα ἔλεγεν Ἥραν, ἡ δὲ τὸν ἄνδρα Δία, Ζεὺσ δὲ αὐτοὺσ ἀπωρνέωσε, καὶ τὴν μὲν ἀλκυόνα ἐποίησε τὸν δὲ κήυκα. Κανάκη δὲ ἐγέννησεν ἐκ Ποσειδῶνοσ Ὁπλέα καὶ Νιρέα καὶ Ἐπωπέα καὶ Ἀλωέα καὶ Τρίοπα. Ἀλωεὺσ μὲν οὖν ἔγημεν Ἰφιμέδειαν τὴν Τρίοποσ, ἥτισ Ποσειδῶνοσ ἠράσθη, καὶ συνεχῶσ φοιτῶσα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, χερσὶν ἀρυομένη τὰ κύματα τοῖσ κόλποισ ἐνεφόρει. συνελθὼν δὲ αὐτῇ Ποσειδῶν δύο ἐγέννησε παῖδασ, Ὦτον καὶ Ἐφιάλτην, τοὺσ Ἀλωάδασ λεγομένουσ. οὗτοι κατ’ ἐνιαυτὸν ηὔξανον πλάτοσ μὲν πηχυαῖον μῆκοσ δὲ ὀργυιαῖον· ἐννέα δὲ ἐτῶν γενόμενοι, καὶ τὸ μὲν πλάτοσ πηχῶν ἔχοντεσ ἐννέα τὸ δὲ μέγεθοσ ὀργυιῶν ἐννέα, πρὸσ θεοὺσ μάχεσθαι διενοοῦντο, καὶ τὴν μὲν Ὄσσαν ἐπὶ τὸν Ὄλυμπον ἔθεσαν, ἐπὶ δὲ τὴν Ὄσσαν θέντεσ τὸ Πήλιον διὰ τῶν ὀρῶν τούτων ἠπείλουν εἰσ οὐρανὸν ἀναβήσεσθαι, καὶ τὴν μὲν θάλασσαν χώσαντεσ τοῖσ ὄρεσι ποιήσειν ἔλεγον ἤπειρον, τὴν δὲ γῆν θάλασσαν, ἐμνῶντο δὲ Ἐφιάλτησ μὲν Ἥραν Ὦτοσ δὲ Ἄρτεμιν. ἔδησαν δὲ καὶ Ἄρην. τοῦτον μὲν οὖν Ἑρμῆσ ἐξέκλεψεν, ἀνεῖλε δὲ τοὺσ Ἀλωάδασ ἐν Νάξῳ Ἄρτεμισ δι’ ἀπάτησ· ἀλλάξασα γὰρ τὴν ἰδέαν εἰσ ἔλαφον διὰ μέσων αὐτῶν ἐπήδησεν, οἱ δὲ βουλόμενοι εὐστοχῆσαι τοῦ θηρίου ἐφ’ ἑαυτοὺσ ἠκόντισαν. Καλύκησ δὲ καὶ Αἐθλίου παῖσ Ἐνδυμίων γίνεται, ὅστισ ἐκ Θεσσαλίασ Αἰολέασ ἀγαγὼν Ἦλιν ᾤκισε.

λέγουσι δὲ αὐτόν τινεσ ἐκ Διὸσ γενέσθαι. τούτου κάλλει διενεγκόντοσ ἠράσθη Σελήνη, Ζεὺσ δὲ αὐτῷ δίδωσιν ὃ βούλεται ἑλέσθαι· ὁ δὲ αἱρεῖται κοιμᾶσθαι διὰ παντὸσ ἀθάνατοσ καὶ ἀγήρωσ μένων. Ἐνδυμίωνοσ δὲ καὶ νηίδοσ νύμφησ, ἢ ὥσ τινεσ Ἰφιανάσσησ, Αἰτωλόσ, ὃσ ἀποκτείνασ Ἆπιν τὸν Φορωνέωσ καὶ φυγὼν εἰσ τὴν Κουρήτιδα χώραν, κτείνασ τοὺσ ὑποδεξαμένουσ Φθίασ καὶ Ἀπόλλωνοσ υἱούσ, Δῶρον καὶ Λαόδοκον καὶ Πολυποίτην, ἀφ’ ἑαυτοῦ τὴν χώραν Αἰτωλίαν ἐκάλεσεν.

Αἰτωλοῦ δὲ καὶ Προνόησ τῆσ Φόρβου Πλευρὼν καὶ Καλυδὼν ἐγένοντο, ἀφ’ ὧν αἱ ἐν Αἰτωλίᾳ πόλεισ ὠνομάσθησαν.

Πλευρὼν μὲν οὖν γήμασ Ξανθίππην τὴν Δώρου παῖδα ἐγέννησεν Ἀγήνορα, θυγατέρασ δὲ Στερόπην καὶ Στρατονίκην καὶ Λαοφόντην· Καλυδῶνοσ δὲ καὶ Αἰολίασ τῆσ Ἀμυθάονοσ Ἐπικάστη <καὶ> Πρωτογένεια, ἐξ ἧσ καὶ Ἄρεοσ Ὄξυλοσ. Ἀγήνωρ δὲ ὁ Πλευρῶνοσ γήμασ Ἐπικάστην τὴν Καλυδῶνοσ ἐγέννησε Πορθάονα καὶ Δημονίκην, ἧσ καὶ Ἄρεοσ Εὐήνοσ Μῶλοσ Πύλοσ Θέστιοσ. Εὐήνοσ μὲν οὖν ἐγέννησε Μάρπησσαν, ἣν Ἀπόλλωνοσ μνηστευομένου Ἴδασ ὁ Ἀφαρέωσ ἡρ́πασε, λαβὼν παρὰ Ποσειδῶνοσ ἁρ́μα ὑπόπτερον.

διώκων δὲ Εὐήνοσ ἐφ’ ἁρ́ματοσ ἐπὶ τὸν Λυκόρμαν ἦλθε ποταμόν, καταλαβεῖν δ’ οὐ δυνάμενοσ τοὺσ μὲν ἵππουσ ἀπέσφαξεν, ἑαυτὸν δ’ εἰσ τὸν ποταμὸν ἔβαλε· καὶ καλεῖται Εὐήνοσ ὁ ποταμὸσ ἀπ’ ἐκείνου. Ἴδασ δὲ εἰσ Μεσσήνην παραγίνεται, καὶ αὐτῷ ὁ Ἀπόλλων περιτυχὼν ἀφαιρεῖται τὴν κόρην.

μαχομένων δὲ αὐτῶν περὶ τῶν τῆσ παιδὸσ γάμων, Ζεὺσ διαλύσασ ἐπέτρεψεν αὐτῇ τῇ παρθένῳ ἑλέσθαι ὁποτέρῳ βούλεται συνοικεῖν· ἡ δὲ δείσασα, ὡσ ἂν μὴ γηρῶσαν αὐτὴν Ἀπόλλων καταλίπῃ, τὸν Ἴδαν εἵλετο ἄνδρα. Θεστίῳ δὲ ἐξ Εὐρυθέμιδοσ τῆσ Κλεοβοίασ ἐγένοντο θυγατέρεσ μὲν Ἀλθαία Λήδα Ὑπερμνήστρα, ἄρρενεσ δὲ Ἴφικλοσ Εὐίπποσ Πλήξιπποσ Εὐρύπυλοσ.

Πορθάονοσ δὲ καὶ Εὐρύτησ <τῆσ> Ἱπποδάμαντοσ ἐγένοντο παῖδεσ Οἰνεὺσ Ἄγριοσ Ἀλκάθοοσ Μέλασ Λευκωπεύσ, θυγάτηρ δὲ Στερόπη, ἐξ ἧσ καὶ Ἀχελῴου Σειρῆνασ γενέσθαι λέγουσιν.

SEARCH

MENU NAVIGATION