Apollodorus, Library and Epitome, book 1, chapter 3

(아폴로도로스, Library and Epitome, book 1, chapter 3)

Ζεὺσ δὲ γαμεῖ μὲν Ἥραν, καὶ τεκνοῖ Ἥβην Εἰλείθυιαν Ἄρην, μίγνυται δὲ πολλαῖσ θνηταῖσ τε καὶ ἀθανάτοισ γυναιξίν. ἐκ μὲν οὖν Θέμιδοσ τῆσ Οὐρανοῦ γεννᾷ θυγατέρασ ὡρ́ασ. Εἰρήνην Εὐνομίαν Δίκην, μοίρασ, Κλωθὼ Λάχεσιν Ἄτροπον, ἐκ Διώνησ δὲ Ἀφροδίτην, ἐξ Εὐρυνόμησ δὲ τῆσ Ὠκεανοῦ χάριτασ, Ἀγλαί̈ην Εὐφροσύνην Θάλειαν, ἐκ δὲ Στυγὸσ Περσεφόνην, ἐκ δὲ Μνημοσύνησ μούσασ, πρώτην μὲν Καλλιόπην, εἶτα Κλειὼ Μελπομένην Εὐτέρπην Ἐρατὼ Τερψιχόρην Οὐρανίαν Θάλειαν Πολυμνίαν. Καλλιόπησ μὲν οὖν καὶ Οἰάγρου, κατ’ ἐπίκλησιν δὲ Ἀπόλλωνοσ, Λίνοσ, ὃν Ἡρακλῆσ ἀπέκτεινε, καὶ Ὀρφεὺσ ὁ ἀσκήσασ κιθαρῳδίαν, ὃσ ᾄδων ἐκίνει λίθουσ τε καὶ δένδρα.

ἀποθανούσησ δὲ Εὐρυδίκησ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ, δηχθείσησ ὑπὸ ὄφεωσ, κατῆλθεν εἰσ Αἵδου θέλων ἀνάγειν αὐτήν, καὶ Πλούτωνα ἔπεισεν ἀναπέμψαι. ὁ δὲ ὑπέσχετο τοῦτο ποιήσειν, ἂν μὴ πορευόμενοσ Ὀρφεὺσ ἐπιστραφῇ πρὶν εἰσ τὴν οἰκίαν αὑτοῦ παραγενέσθαι· ὁ δὲ ἀπιστῶν ἐπιστραφεὶσ ἐθεάσατο τὴν γυναῖκα, ἡ δὲ πάλιν ὑπέστρεψεν. εὑρ͂ε δὲ Ὀρφεὺσ καὶ τὰ Διονύσου μυστήρια, καὶ τέθαπται περὶ τὴν Πιερίαν διασπασθεὶσ ὑπὸ τῶν μαινάδων. Κλειὼ δὲ Πιέρου τοῦ Μάγνητοσ ἠράσθη κατὰ μῆνιν Ἀφροδίτησ ὠνείδισε γὰρ αὐτῇ τὸν τοῦ Ἀδώνιδοσ ἔρωτα, συνελθοῦσα δὲ ἐγέννησεν ἐξ αὐτοῦ παῖδα Υἅκινθον, οὗ Θάμυρισ ὁ Φιλάμμωνοσ καὶ Ἀργιόπησ νύμφησ ἔσχεν ἔρωτα, πρῶτοσ ἀρξάμενοσ ἐρᾶν ἀρρένων.

ἀλλ’ Υἅκινθον μὲν ὕστερον Ἀπόλλων ἐρώμενον ὄντα δίσκῳ βαλὼν ἄκων ἀπέκτεινε, Θάμυρισ δὲ κάλλει διενεγκὼν καὶ κιθαρῳδίᾳ περὶ μουσικῆσ ἤρισε μούσαισ, συνθέμενοσ, ἂν μὲν κρείττων εὑρεθῇ, πλησιάσειν πάσαισ, ἐὰν δὲ ἡττηθῇ, στερηθήσεσθαι οὗ ἂν ἐκεῖναι θέλωσι. καθυπέρτεραι δὲ αἱ μοῦσαι γενόμεναι καὶ τῶν ὀμμάτων αὐτὸν καὶ τῆσ κιθαρῳδίασ ἐστέρησαν. Εὐτέρπησ δὲ καὶ ποταμοῦ Στρυμόνοσ Ῥῆσοσ, ὃν ἐν Τροίᾳ Διομήδησ ἀπέκτεινεν·

ὡσ δὲ ἔνιοι λέγουσι, Καλλιόπησ ὑπῆρχεν. Θαλείασ δὲ καὶ Ἀπόλλωνοσ ἐγένοντο Κορύβαντεσ, Μελπομένησ δὲ καὶ Ἀχελῴου Σειρῆνεσ, περὶ ὧν ἐν τοῖσ περὶ Ὀδυσσέωσ ἐροῦμεν. Ἥρα δὲ χωρὶσ εὐνῆσ ἐγέννησεν Ἥφαιστον·

ὡσ δὲ Ὅμηροσ λέγει, καὶ τοῦτον ἐκ Διὸσ ἐγέννησε. ῥίπτει δὲ αὐτὸν ἐξ οὐρανοῦ Ζεὺσ Ἥρα δεθείσῃ βοηθοῦντα· ταύτην γὰρ ἐκρέμασε Ζεὺσ ἐξ Ὀλύμπου χειμῶνα ἐπιπέμψασαν Ἡρακλεῖ, ὅτε Τροίαν ἑλὼν ἔπλει. πεσόντα δ’ Ἥφαιστον ἐν Λήμνῳ καὶ πηρωθέντα τὰσ βάσεισ διέσωσε Θέτισ. μίγνυται δὲ Ζεὺσ Μήτιδι, μεταβαλλούσῃ εἰσ πολλὰσ ἰδέασ ὑπὲρ τοῦ μὴ συνελθεῖν, καὶ αὐτὴν γενομένην ἔγκυον καταπίνει φθάσασ, ἐπείπερ ἔλεγε <Γῆ> γεννήσειν παῖδα μετὰ τὴν μέλλουσαν ἐξ αὐτῆσ γεννᾶσθαι κόρην, ὃσ οὐρανοῦ δυνάστησ γενήσεται.

τοῦτο φοβηθεὶσ κατέπιεν αὐτήν· ὡσ δ’ ὁ τῆσ γεννήσεωσ ἐνέστη χρόνοσ, πλήξαντοσ αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν πελέκει Προμηθέωσ ἢ καθάπερ ἄλλοι λέγουσιν Ἡφαίστου, ἐκ κορυφῆσ, ἐπὶ ποταμοῦ Τρίτωνοσ, Ἀθηνᾶ σὺν ὅπλοισ ἀνέθορεν.

SEARCH

MENU NAVIGATION