Apollodorus, Argonautica, book 4 13:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 13:)

"Σχετλίη, ἦ ῥα κακὸν καὶ ἀεικέα μήσαο νόστον. ἔλπομαι οὐκ ἐπὶ δήν σε βαρὺν χόλον Αἰήταο ἐκφυγέειν· τάχα δ’ εἶσι καὶ Ἑλλάδοσ ἤθεα γαίησ τισόμενοσ φόνον υἱο͂σ, ὅτ’ ἄσχετα ἔργ’ ἐτέλεσσασ. ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν ἱκέτισ καὶ ὁμόγνιοσ ἔπλευ ἐμεῖο, ἄλλο μὲν οὔτι κακὸν μητίσομαι ἐνθάδ’ ἰούσῃ· ἔρχεο δ’ ἐκ μεγάρων ξείνῳ συνοπηδὸσ ἐοῦσα, ὅντινα τοῦτον ἀίστον ἀείραο πατρὸσ ἄνευθεν· μηδέ με γουνάσσηαι ἐφέστιοσ, οὐ γὰρ ἔγωγε αἰνήσω βουλάσ τε σέθεν καὶ ἀεικέα φύξιν. " Ὧσ φάτο· τὴν δ’ ἀμέγαρτον ἄχοσ λάβεν· ἀμφὶ δὲ πέπλον ὀφθαλμοῖσι βαλοῦσα γόον χέεν, ὄφρα μιν ἡρ́ωσ χειρὸσ ἐπισχόμενοσ μεγάρων ἐξῆγε θύραζε δείματι παλλομένην· λεῖπον δ’ ἀπὸ δώματα Κίρκησ. Οὐδ’ ἄλοχον Κρονίδαο Διὸσ λάθον· ἀλλά οἱ ͂Ἰρισ πέφραδεν, εὖτ’ ἐνόησεν ἀπὸ μεγάροιο κιόντασ. αὐτὴ γάρ μιν ἄνωγε δοκευέμεν, ὁππότε νῆα στείχοιεν· τὸ καὶ αὖτισ ἐποτρύνουσ’ ἀγόρευεν· "͂Ἰρι φίλη, νῦν, εἴ ποτ’ ἐμὰσ ἐτέλεσσασ ἐφετμάσ, εἰ δ’ ἄγε λαιψηρῇσι μετοιχομένη πτερύγεσσιν, δεῦρο Θέτιν μοι ἄνωχθι μολεῖν ἁλὸσ ἐξανιοῦσαν. κείνησ γὰρ χρειώ με κιχάνεται. αὐτὰρ ἔπειτα ἐλθεῖν εἰσ ἀκτάσ, ὅθι τ’ ἄκμονεσ Ἡφαίστοιο χάλκειοι στιβαρῇσιν ἀράσσονται τυπίδεσσιν· εἰπὲ δὲ κοιμῆσαι φύσασ πυρόσ, εἰσόκεν Ἀργὼ τάσγε παρεξελάσῃσιν. ἀτὰρ καὶ ἐσ Αἰόλον ἐλθεῖν, Αἰόλον, ὅσ τ’ ἀνέμοισ αἰθρηγενέεσσιν ἀνάσσει· καὶ δὲ τῷ εἰπέμεναι τὸν ἐμὸν νόον, ὥσ κεν ἀήτασ πάντασ ἀπολλήξειεν ὑπ’ ἠέρι, μηδέ τισ αὔρη τρηχύνοι πέλαγοσ· Ζεφύρου γε μὲν οὖροσ ἀήτω, ὄφρ’ οἵγ’ Ἀλκινόου Φαιηκίδα νῆσον ἵκωνται. " Ὧσ ἔφατ’· αὐτίκα δ’ ͂Ἰρισ ἀπ’ Οὐλύμποιο θοροῦσα τέμνε, τανυσσαμένη κοῦφα πτερά. δῦ δ’ ἐνὶ πόντῳ Αἰγαίῳ, τόθι πέρ τε δόμοι Νηρῆοσ ἐάσιν. πρώτην δ’ εἰσαφίκανε Θέτιν, καὶ ἐπέφραδε μῦθον Ἥρησ ἐννεσίῃσ, ὦρσέν τέ μιν εἰσ ἓ νέεσθαι. δεύτερα δ’ εἰσ Ἥφαιστον ἐβήσατο· παῦσε δὲ τόνγε ῥίμφα σιδηρείων τυπίδων· ἔσχοντο δ’ ἀυτμῆσ αἰθαλέοι πρηστῆρεσ. ἀτὰρ τρίτον εἰσαφίκανεν Αἰόλον Ἱππότεω παῖδα κλυτόν. ὄφρα δὲ καὶ τῷ ἀγγελίην φαμένη θοὰ γούνατα παῦσεν ὁδοῖο, τόφρα Θέτισ Νηρῆα κασιγνήτασ τε λιποῦσα ἐξ ἁλὸσ Οὔλυμπόνδε θεὰν μετεκίαθεν Ἥρην· ἡ δέ μιν ἆσσον ἑοῖο παρεῖσέ τε, φαῖνέ τε μῦθον· "Κέκλυθι νῦν, Θέτι δῖα, τά τοι ἐπιέλδομ’ ἐνισπεῖν. οἶσθα μέν, ὅσσον ἐμῇσιν ἐνὶ φρεσὶ τίεται ἡρ́ωσ Αἰσονίδησ, οἱ δ’ ἄλλοι ἀοσσητῆρεσ ἀέθλου, οἱώσ τέ σφ’ ἐσάωσα διὰ πλαγκτὰσ περόωντασ πέτρασ, ἔνθα πάροσ δειναὶ βρομέουσι θύελλαι, κύματά τε σκληρῇσι περιβλύει σπιλάδεσσιν. νῦν δὲ παρὰ Σκύλλησ σκόπελον μέγαν ἠδὲ Χάρυβδιν δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδόσ. ἀλλά σε γὰρ δὴ ἐξέτι νηπυτίησ αὐτὴ τρέφον ἠδ’ ἀγάπησα ἔξοχον ἀλλάων, αἵ τ’ εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν, οὕνεκεν οὐκ ἔτλησ εὐνῇ Διὸσ ἱεμένοιο λέξασθαι. κείνῳ γὰρ ἀεὶ τάδε ἔργα μέμηλεν, ἠὲ σὺν ἀθανάταισ ἠὲ θνητῇσιν ἰαύειν. ἀλλ’ ἐμὲ αἰδομένη καὶ ἐνὶ φρεσὶ δειμαίνουσα, ἠλεύω· ὁ δ’ ἔπειτα πελώριον ὁρ́κον ὄμοσσεν, μήποτέ σ’ ἀθανάτοιο θεοῦ καλέεσθαι ἄκοιτιν. ἔμπησ δ’ οὐ μεθίεσκεν ὀπιπεύων ἀέκουσαν, εἰσότε οἱ πρέσβειρα Θέμισ κατέλεξεν ἅπαντα, ὡσ δή τοι πέπρωται ἀμείνονα πατρὸσ ἑοῖο παῖδα τεκεῖν· τῶ καί σε λιλαιόμενοσ μεθέηκεν, δείματι, μή τισ ἑοῦ ἀντάξιοσ ἄλλοσ ἀνάσσοι ἀθανάτων, ἀλλ’ αἰὲν ἑὸν κράτοσ εἰρύοιτο. αὐτὰρ ἐγὼ τὸν ἄριστον ἐπιχθονίων πόσιν εἶναι δῶκά τοι, ὄφρα γάμου θυμηδέοσ ἀντιάσειασ, τέκνα τε φιτύσαιο· θεοὺσ δ’ ἐσ δαῖτ’ ἐκάλεσσα πάντασ ὁμῶσ· αὐτὴ δὲ σέλασ χείρεσσιν ἀνέσχον νυμφίδιον, κείνησ ἀγανόφρονοσ εἵνεκα τιμῆσ. ἀλλ’ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω. εὖτ’ ἂν ἐσ Ἠλύσιον πεδίον τεὸσ υἱὸσ ἵκηται, ὃν δὴ νῦν Χείρωνοσ ἐν ἤθεσι Κενταύροιο νηιάδεσ κομέουσι τεοῦ λίπτοντα γάλακτοσ, χρειώ μιν κούρησ πόσιν ἔμμεναι Αἰήταο Μηδείησ· σὺ δ’ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα, ἠδ’ αὐτῷ Πηλῆι. τί τοι χόλοσ ἐστήρικται; ἀάσθη. καὶ γάρ τε θεοὺσ ἐπινίσσεται ἄτη. ναὶ μὲν ἐφημοσύνῃσιν ἐμαῖσ Ἥφαιστον ὀίω λωφήσειν πρήσοντα πυρὸσ μένοσ, Ἱπποτάδην δὲ Αἰόλον ὠκείασ ἀνέμων ἀίκασ ἐρύξειν, νόσφιν ἐυσταθέοσ ζεφύρου, τείωσ κεν ἵκωνται Φαιήκων λιμένασ· σὺ δ’ ἀκηδέα μήδεο νόστον. δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματ’ ἐάσιν μοῦνον, ἅ κεν τρέψαιο κασιγνήτῃσι σὺν ἄλλαισ. μηδὲ σύγ’ ἠὲ Χάρυβδιν ἀμηχανέοντασ ἐάσῃσ ἐσβαλέειν, μὴ πάντασ ἀναβρόξασα φέρῃσιν, ἠὲ παρὰ Σκύλλησ στυγερὸν κευθμῶνα νέεσθαι, Σκύλλησ Αὐσονίησ ὀλοόφρονοσ, ἣν τέκε Φόρκυι νυκτιπόλοσ Ἑκάτη, τήν τε κλείουσι Κράταιιν, μή πωσ σμερδαλέῃσιν ἐπαΐξασα γένυσσιν λεκτοὺσ ἡρώων δηλήσεται. ἀλλ’ ἔχε νῆα κεῖσ’, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασισ ἔσσετ’ ὀλέθρου.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION