Apollodorus, Argonautica, book 3 14:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 3 14:)

Ἦ, καὶ φωριαμὸν μετεκίαθεν, ᾗ ἔνι πολλὰ φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλά, τὰ δὲ ῥαιστήρι’, ἔκειτο. ἐνθεμένη δ’ ἐπὶ γούνατ’ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπουσ ἄλληκτον δακρύοισι, τὰ δ’ ἔρρεεν ἀσταγὲσ αὔτωσ, αἴν’ ὀλοφυρομένησ τὸν ἑὸν μόρον. ἱέτο δ’ ἥγε φάρμακα λέξασθαι θυμοφθόρα, τόφρα πάσαιτο. ἤδη καὶ δεσμοὺσ ἀνελύετο φωριαμοῖο, ἐξελέειν μεμαυῖα, δυσάμμοροσ. ἀλλά οἱ ἄφνω δεῖμ’ ὀλοὸν στυγεροῖο κατὰ φρένασ ἦλθ’ Αἴδαο. ἔσχετο δ’ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι θυμηδεῖσ βιότοιο μεληδόνεσ ἰνδάλλοντο. μνήσατο μὲν τερπνῶν, ὅσ’ ἐνὶ ζωοῖσι πέλονται, μνήσαθ’ ὁμηλικίησ περιγηθέοσ, οἱᾶ́ τε κούρη· καί τέ οἱ ἠέλιοσ γλυκίων γένετ’ εἰσοράασθαι, ἢ πάροσ, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ’ ἕκαστα. καὶ τὴν μέν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων, Ἥρησ ἐννεσίῃσι μετάτροποσ, οὐδ’ ἔτι βουλὰσ ἄλλῃ δοιάζεσκεν· ἐέλδετο δ’ αἶψα φανῆναι ἠῶ τελλομένην, ἵνα οἱ θελκτήρια δοίη φάρμακα συνθεσίῃσι, καὶ ἀντήσειεν ἐσ ὠπήν. πυκνὰ δ’ ἀνὰ κληῖδασ ἑῶυ λύεσκε θυράων, αἴγλην σκεπτομένη· τῇ δ’ ἀσπάσιον βάλε φέγγοσ Ἠριγενήσ, κίνυντο δ’ ἀνὰ πτολίεθρον ἕκαστοι. Ἔνθα κασιγνήτουσ μὲν ἔτ’ αὐτόθι μεῖναι ἀνώγει Ἄργοσ, ἵνα φράζοιντο νόον καὶ μήδεα κούρησ· αὐτὸσ δ’ αὖτ’ ἐπὶ νῆα κίεν προπάροιθε λιασθείσ. Ἡ δ’ ἐπεὶ οὖν τὰ πρῶτα φαεινομένην ἴδεν ἠῶ παρθενική, ξανθὰσ μὲν ἀνήψατο χερσὶν ἐθείρασ, αἵ οἱ ἀτημελίῃ καταειμέναι ἠερέθοντο, αὐσταλέασ δ’ ἔψησε παρηίδασ· αὐτὰρ ἀλοιφῇ νεκταρέῃ φαιδρύνετ’ ἐπὶ χρόα· δῦνε δὲ πέπλον καλόν, ἐυγνάμπτοισιν ἀρηρέμενον περόνῃσιν· ἀμβροσίῳ δ’ ἐφύπερθε καρήατι βάλλε καλύπτρην ἀργυφέην. αὐτοῦ δὲ δόμοισ ἔνι δινεύουσα στεῖβε πέδον λήθῃ ἀχέων, τά οἱ ἐν ποσὶν ἠε͂ν θεσπέσι’, ἄλλα τ’ ἔμελλεν ἀεξήσεσθαι ὀπίσσω. κέκλετο δ’ ἀμφιπόλοισ, αἵ οἱ δυοκαίδεκα πᾶσαι ἐν προδόμῳ θαλάμοιο θυώδεοσ ηὐλίζοντο ἥλικεσ, οὔπω λέκτρα σὺν ἀνδράσι πορσύνουσαι, ἐσσυμένωσ οὐρῆασ ὑποζεύξασθαι ἀπήνῃ, οἵ κέ μιν εἰσ Ἑκάτησ περικαλλέα νηὸν ἄγοιεν. ἔνθ’ αὖτ’ ἀμφίπολοι μὲν ἐφοπλίζεσκον ἀπήνην· ἡ δὲ τέωσ γλαφυρῆσ ἐξείλετο φωριαμοῖο φάρμακον, ὅ ῥά τέ φασι Προμήθειον καλέεσθαι. τῷ εἴ κ’ ἐννυχίοισιν ἀρεσσάμενοσ θυέεσσιν Κούρην μουνογένειαν ἑὸν δέμασ ἰκμαίνοιτο, ἦ τ’ ἂν ὅγ’ οὔτε ῥηκτὸσ ἐοί χαλκοῖο τυπῇσιν, οὔτε κεν αἰθομένῳ πυρὶ εἰκάθοι· ἀλλὰ καὶ ἀλκῇ λωίτεροσ κεῖν’ ἦμαρ ὁμῶσ κάρτει τε πέλοιτο. πρωτοφυὲσ τόγ’ ἀνέσχε καταστάξαντοσ ἔραζε αἰετοῦ ὠμηστέω κνημοῖσ ἔνι Καυκασίοισιν αἱματόεντ’ ἰχῶρα Προμηθῆοσ μογεροῖο. τοῦ δ’ ἤτοι ἄνθοσ μὲν ὅσον πήχυιον ὕπερθεν χροιῇ Κωρυκίῳ ἴκελον κρόκῳ ἐξεφαάνθη, καυλοῖσιν διδύμοισιν ἐπήορον· ἡ δ’ ἐνὶ γαίῃ σαρκὶ νεοτμήτῳ ἐναλιγκίη ἔπλετο ῥίζα. τῆσ οἱήν τ’ ἐν ὄρεσσι κελαινὴν ἰκμάδα φηγοῦ Κασπίῃ ἐν κόχλῳ ἀμήσατο φαρμάσσεσθαι, ἑπτὰ μὲν ἀενάοισι λοεσσαμένη ὑδάτεσσιν, ἑπτάκι δὲ Βριμὼ κουροτρόφον ἀγκαλέσασα, Βριμὼ νυκτιπόλον, χθονίην, ἐνέροισιν ἄνασσαν, λυγαίῃ ἐνὶ νυκτί, σὺν ὀρφναίοισ φαρέεσσιν. μυκηθμῷ δ’ ὑπένερθεν ἐρεμνὴ σείετο γαῖα, ῥίζησ τεμνομένησ Τιτηνίδοσ· ἔστενε δ’ αὐτὸσ Ιἀπετοῖο πάισ ὀδύνῃ πέρι θυμὸν ἀλύων. τό ῥ’ ἥγ’ ἐξανελοῦσα θυώδεϊ κάτθετο μίτρῃ, ἥ τέ οἱ ἀμβροσίοισι περὶ στήθεσσιν ἐέρτο. ἐκ δὲ θύραζε κιοῦσα θοῆσ ἐπεβήσατ’ ἀπήνησ· σὺν δέ οἱ ἀμφίπολοι δοιαὶ ἑκάτερθεν ἔβησαν. αὐτὴ δ’ ἡνί’ ἔδεκτο καὶ εὐποίητον ἱμάσθλην δεξιτερῇ, ἔλαεν δὲ δι’ ἄστεοσ· αἱ δὲ δὴ ἄλλαι ἀμφίπολοι, πείρινθοσ ἐφαπτόμεναι μετόπισθεν, τρώχων εὐρεῖαν κατ’ ἀμαξιτόν· ἂν δὲ χιτῶνασ λεπταλέουσ λευκῆσ ἐπιγουνίδοσ ἄχρισ ἀείρον. οἱή δὲ λιαροῖσιν ἐφ’ ὕδασι Παρθενίοιο, ἠὲ καὶ Ἀμνισοῖο λοεσσαμένη ποταμοῖο χρυσείοισ Λητωὶσ ἐφ’ ἁρ́μασιν ἑστηυῖα ὠκείαισ κεμάδεσσι διεξελάσῃσι κολώνασ, τηλόθεν ἀντιόωσα πολυκνίσου ἑκατόμβησ· τῇ δ’ ἅμα νύμφαι ἕπονται ἀμορβάδεσ, αἱ μὲν ἐπ’ αὐτῆσ ἀγρόμεναι πηγῆσ Ἀμνισίδοσ, ἂν δὲ δὴ ἄλλαι ἄλσεα καὶ σκοπιὰσ πολυπίδακασ· ἀμφὶ δὲ θῆρεσ κνυζηθμῷ σαίνουσιν ὑποτρομέοντεσ ἰοῦσαν· ὧσ αἵγ’ ἐσσεύοντο δι’ ἄστεοσ· ἀμφὶ δὲ λαοὶ εἶκον, ἀλευάμενοι βασιληίδοσ ὄμματα κούρησ. αὐτὰρ ἐπεὶ πόλιοσ μὲν ἐυδμήτουσ λίπ’ ἀγυιάσ, νηὸν δ’ εἰσαφίκανε διὲκ πεδίων ἐλάουσα, δὴ τότ’ ἐυτροχάλοιο κατ’ αὐτόθι βήσατ’ ἀπήνησ ἱεμένη, καὶ τοῖα μετὰ δμωῇσιν ἐείπεν·

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION