Apollodorus, Argonautica, book 2 17:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 2 17:)

Τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτοσ μέλει, οὔτε τισ ἄλλη φυταλιὴ καρποῖο μελίφρονοσ· οὐδὲ μὲν οἵγε ποίμνασ ἑρσήεντι νομῷ ἔνι ποιμαίνουσιν. ἀλλὰ σιδηροφόρον στυφελὴν χθόνα γατομέοντεσ ὦνον ἀμείβονται βιοτήσιον, οὐδέ ποτέ σφιν ἠὼσ ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ λιγνύι καὶ καπνῷ κάματον βαρὺν ὀτλεύουσιν. Τοὺσ δὲ μετ’ αὐτίκ’ ἔπειτα Γενηταίου Διὸσ ἄκρην γνάμψαντεσ σώοντο παρὲκ Τιβαρηνίδα γαῖαν. ἔνθ’ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπ’ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκεσ, αὐτοὶ μὲν στενάχουσιν ἐνὶ λεχέεσσι πεσόντεσ, κράατα δησάμενοι· ταὶ δ’ εὖ κομέουσιν ἐδωδῇ ἀνέρασ, ἠδὲ λοετρὰ λεχώια τοῖσι πένονται. Ἱρὸν δ’ αὖτ’ ἐπὶ τοῖσιν ὄροσ καὶ γαῖαν ἄμειβον, ᾗ ἔνι Μοσσύνοικοι ἀν’ οὔρεα ναιετάουσιν μόσσυνασ, καὶ δ’ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἐάσιν. ἀλλοίη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται. ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμισ, ἢ ἐνὶ δήμῳ, ἢ ἀγορῇ, τάδε πάντα δόμοισ ἔνι μηχανόωνται· ὅσσα δ’ ἐνὶ μεγάροισ πεπονήμεθα, κεῖνα θύραζε ἀψεγέωσ μέσσῃσιν ἐνὶ ῥέζουσιν ἀγυιαῖσ. οὐδ’ εὐνῆσ αἰδὼσ ἐπιδήμιοσ, ἀλλά, σύεσ ὣσ φορβάδεσ, οὐδ’ ἠβαιὸν ἀτυζόμενοι παρεόντασ, μίσγονται χαμάδισ ξυνῇ φιλότητι γυναικῶν. αὐτὰρ ἐν ὑψίστῳ βασιλεὺσ μόσσυνι θαάσσων ἰθείασ πολέεσσι δίκασ λαοῖσι δικάζει, σχέτλιοσ. ἢν γάρ πού τί θεμιστεύων ἀλίτηται, λιμῷ μιν κεῖν’ ἦμαρ ἐνικλείσαντεσ ἔχουσιν. Τοὺσ παρανισσόμενοι καὶ δὴ σχεδὸν ἀντιπέρηθεν νήσου Ἀρητιάδοσ τέμνον πλόον εἰρεσίῃσιν ἠμάτιοι· λιαρὴ γὰρ ὑπὸ κνέφασ ἔλλιπεν αὔρη. ἤδη καί τιν’ ὕπερθεν Ἀρήιον ἀίσσοντα ἐνναέτην νήσοιο δι’ ἠέροσ ὄρνιν ἴδοντο, ὅσ ῥα τιναξάμενοσ πτέρυγασ κατὰ νῆα θέουσαν ἧκ’ ἐπί οἱ πτερὸν ὀξύ· τὸ δ’ ἐν λαιῷ πέσεν ὤμῳ δίου Οἰλῆοσ· μεθέηκε δὲ χερσὶν ἐρετμὸν βλήμενοσ· οἱ δὲ τάφον πτερόεν βέλοσ εἰσορόωντεσ. καὶ τὸ μὲν ἐξείρυσσε παρεδριόων Ἐρυβώτησ, ἕλκοσ δὲ ξυνέδησεν, ἀπὸ σφετέρου κολεοῖο λυσάμενοσ τελαμῶνα κατήορον· ἐκ δ’ ἐφαάνθη ἄλλοσ ἐπὶ προτέρῳ πεποτημένοσ· ἀλλά μιν ἡρ́ωσ Εὐρυτίδησ Κλυτίοσ‐‐πρὸ γὰρ ἀγκύλα τείνατο τόξα, ἧκε δ’ ἐπ’ οἰωνὸν ταχινὸν βέλοσ‐‐αὐτὰρ ἔπειτα πλῆξεν· δινηθεὶσ δὲ θοῆσ πέσεν ἀγχόθι νηόσ. τοῖσιν δ’ Ἀμφιδάμασ μυθήσατο, παῖσ Ἀλεοῖο· "Νῆσοσ μὲν πέλασ ἧμιν Ἀρητιάσ· ἴστε καὶ αὐτοὶ τούσδ’ ὄρνιθασ ἰδόντεσ. ἐγὼ δ’ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺσ τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰσ ἔκβασιν. ἀλλά τιν’ ἄλλην μῆτιν πορσύνωμεν ἐπίρροθον, εἴ γ’ ἐπικέλσαι μέλλετε, Φινῆοσ μεμνημένοι, ὡσ ἐπέτελλεν. οὐδὲ γὰρ Ἡρακλέησ, ὁπότ’ ἤλυθεν Ἀρκαδίηνδε, πλωίδασ ὄρνιθασ Στυμφαλίδασ ἔσθενε λίμνησ ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τ’ ἐγὼ αὐτὸσ ὄπωπα. ἀλλ’ ὅγε χαλκείην πλατάγην ἐνὶ χερσὶ τινάσσων δούπει ἐπὶ σκοπιῆσ περιμήκεοσ· αἱ δ’ ἐφέβοντο τηλοῦ, ἀτυζηλῷ ὑπὸ δείματι κεκληγυῖαι. τῶ καὶ νῦν τοίην τιν’ ἐπιφραζώμεθα μῆτιν· αὐτὸσ δ’ ἂν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶσ ἐνέποιμι. ἀνθέμενοι κεφαλῇσιν ἀερσιλόφουσ τρυφαλείασ, ἡμίσεεσ μὲν ἐρέσσετ’ ἀμοιβαδίσ, ἡμίσεεσ δὲ δούρασί τε ξυστοῖσι καὶ ἀσπίσιν ἄρσετε νῆα. αὐτὰρ πασσυδίῃ περιώσιον ὄρνυτ’ ἀυτὴν ἀθρόοι, ὄφρα κολῳὸν ἀηθείῃ φοβέωνται νεύοντάσ τε λόφουσ καὶ ἐπήορα δούραθ’ ὕπερθεν. εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότ’ ἔπειτα σὺν κελάδῳ σακέεσσι πελώριον ὄρσετε δοῦπον.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION