Apollodorus, Argonautica, book 2 4:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 2 4:)

"Κλῦτε, Πανελλήνων προφερέστατοι, εἰ ἐτεὸν δὴ οἵδ’ ὑμεῖσ, οὓσ δή κρυερῇ βασιλῆοσ ἐφετμῇ Ἁργῴησ ἐπὶ νηὸσ ἄγει μετὰ κῶασ Ιἤσων. ὑμεῖσ ἀτρεκέωσ. ἔτι μοι νόοσ οἶδεν ἕκαστα ᾗσι θεοπροπίῃσι. χάριν νύ τοι, ὦ ἄνα Λητοῦσ υἱέ, καὶ ἀργαλέοισιν ἀνάπτομαι ἐν καμάτοισιν. Ἱκεσίου πρὸσ Ζηνόσ, ὅτισ ῥίγιστοσ ἀλιτροῖσ ἀνδράσι, Φοίβου τ’ ἀμφὶ καὶ αὐτῆσ εἵνεκεν Ἥρησ λίσσομαι, ᾗ περίαλλα θεῶν μέμβλεσθε κιόντεσ, χραίσμετέ μοι, ῥύσασθε δυσάμμορον ἀνέρα λύμησ, μηδέ μ’ ἀκηδείῃσιν ἀφορμήθητε λιπόντεσ αὔτωσ. οὐ γὰρ μοῦνον ἐπ’ ὀφθαλμοῖσιν Ἐρινὺσ λὰξ ἐπέβη, καὶ γῆρασ ἀμήρυτον ἐσ τέλοσ ἕλκω· πρὸσ δ’ ἔτι πικρότατον κρέμαται κακὸν ἄλλο κακοῖσιν. Ἅρπυιαι στόματόσ μοι ἀφαρπάζουσιν ἐδωδὴν ἔκποθεν ἀφράστοιο καταΐσσουσαι ὄλεθροι. ἴσχω δ’ οὔτινα μῆτιν ἐπίρροθον. ἀλλά κε ῥεῖα αὐτὸσ ἑὸν λελάθοιμι νόον δόρποιο μεμηλώσ, ἢ κείνασ· ὧδ’ αἶψα διηέριαι ποτέονται. τυτθὸν δ’ ἢν ἄρα δήποτ’ ἐδητύοσ ἄμμι λίπωσιν, πνεῖ τόδε μυδαλέον τε καὶ οὐ τλητὸν μένοσ ὀδμῆσ· οὔ κέ τισ οὐδὲ μίνυνθα βροτῶν ἄνσχοιτο πελάσσασ, οὐδ’ εἴ οἱ ἀδάμαντοσ ἐληλάμενον κέαρ εἰή. ἀλλά με πικρὴ δῆτα καὶ ἀάτοσ ἴσχει ἀνάγκη μίμνειν καὶ μίμνοντα κακῇ ἐνὶ γαστέρι θέσθαι. τὰσ μὲν θέσφατόν ἐστιν ἐρητῦσαι Βορέαο υἱέασ. οὐδ’ ὀθνεῖοι ἀλαλκήσουσιν ἐόντεσ, εἰ δὴ ἐγὼν ὁ πρίν ποτ’ ἐπικλυτὸσ ἀνδράσι Φινεὺσ ὄλβῳ μαντοσύνῃ τε, πατὴρ δέ με γείνατ’ Ἀγήνωρ· τῶν δὲ κασιγνήτην, ὅτ’ ἐνὶ Θρῄκεσσιν ἄνασσον, Κλειοπάτρην ἕδνοισιν ἐμὸν δόμον ἦγον ἄκοιτιν. " Ἴσκεν Ἀγηνορίδησ· ἀδινὸν δ’ ἕλε κῆδοσ ἕκαστον ἡρώων, πέρι δ’ αὖτε δύω υἱᾶσ Βορέαο. δάκρυ δ’ ὀμορξαμένω σχεδὸν ἤλυθον, ὧδέ τ’ ἐείπεν Ζήτησ, ἀσχαλόωντοσ ἑλὼν χερὶ χεῖρα γέροντοσ· "͂Ἀ δείλ’, οὔτινά φημι σέθεν σμυγερώτερον ἄλλον ἔμμεναι ἀνθρώπων. τί νύ τοι τόσα κήδε’ ἀνῆπται; ἦ ῥα θεοὺσ ὀλοῇσι παρήλιτεσ ἀφραδίῃσιν μαντοσύνασ δεδαώσ; τῶ τοι μέγα μηνιόωσιν; ἄμμι γε μὴν νόοσ ἔνδον ἀτύζεται ἱεμένοισιν χραισμεῖν, εἰ δὴ πρόχνυ γέρασ τόδε πάρθετο δαίμων νῶιν. ἀρίζηλοι γὰρ ἐπιχθονίοισιν ἐνιπαὶ ἀθανάτων. οὐδ’ ἂν πρὶν ἐρητύσαιμεν ἰούσασ Ἁρπυίασ, μάλα περ λελιημένοι, ἔστ’ ἂν ὀμόσσῃσ, μὴ μὲν τοῖό γ’ ἕκητι θεοῖσ ἀπὸ θυμοῦ ἔσεσθαι. " Ὧσ φάτο· τοῦ δ’ ἰθὺσ κενεὰσ ὁ γεραιὸσ ἀνέσχεν γλήνασ ἀμπετάσασ, καὶ ἀμείψατο τοῖσδ’ ἐπέεσσιν· "Σίγα· μή μοι ταῦτα νόῳ ἔνι βάλλεο, τέκνον. ἴστω Λητοῦσ υἱόσ, ὅ με πρόφρων ἐδίδαξεν μαντοσύνασ· ἴστω δὲ δυσώνυμοσ, ἥ μ’ ἔλαχεν, κὴρ καὶ τόδ’ ἐπ’ ὀφθαλμῶν ἀλαὸν νέφοσ, οἵ θ’ ὑπένερθεν δαίμονεσ, οἳ μηδ’ ὧδε θανόντι περ εὐμενέοιεν, ὡσ οὔ τισ θεόθεν χόλοσ ἔσσεται εἵνεκ’ ἀρωγῆσ.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION