Apollodorus, Argonautica, book 1 14:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 1 14:)

Ἐν δὲ βοῶν ἔσκεν λάσιοσ νομόσ· ἀμφὶ δὲ βουσὶν Τηλεβόαι μάρναντο καὶ υἱέεσ Ἠλεκτρύωνοσ· οἱ μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγ’ ἐθέλοντεσ ἀμέρσαι, ληισταὶ Τάφιοι· τῶν δ’ αἵματι δεύετο λειμὼν ἑρσήεισ, πολέεσ δ’ ὀλίγουσ βιόωντο νομῆασ. Ἐν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντεσ. καὶ τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων ἡνία, σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτισ Ἱπποδάμεια· τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλοσ ἤλασεν ἵππουσ, σὺν τῷ δ’ Οἰνόμαοσ προτενὲσ δόρυ χειρὶ μεμαρπὼσ ἄξονοσ ἐν πλήμνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυμένοιο πῖπτεν, ἐπεσσύμενοσ Πελοπήια νῶτα δαΐξαι. Ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβοσ ὀιστεύων ἐτέτυκτο, βούπαισ οὔπω πολλόσ, ἑὴν ἐρύοντα καλύπτρησ μητέρα θαρσαλέωσ Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥ’ ἔτεκέν γε δῖ’ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα. Ἐν καὶ Φρίξοσ ἐήν Μινυήιοσ ὡσ ἐτεόν περ εἰσαϊών κριοῦ, ὁ δ’ ἄρ’ ἐξενέποντι ἐοικώσ. κείνουσ κ’ εἰσορόων ἀκέοισ, ψεύδοιό τε θυμόν, ἐλπόμενοσ πυκινήν τιν’ ἀπὸ σφείων ἐσακοῦσαι βάξιν, ὃ καὶ δηρόν περ ἐπ’ ἐλπίδι θηήσαιο. Τοῖ’ ἄρα δῶρα θεᾶσ Τριτωνίδοσ ἠε͂ν Ἀθήνησ. δεξιτερῇ δ’ ἕλεν ἔγχοσ ἑκηβόλον, ὅ ῥ’ Ἀταλάντη Μαινάλῳ ἔν ποτέ οἱ ξεινήιον ἐγγυάλιξεν, πρόφρων ἀντομένη· περὶ γὰρ μενέαινεν ἕπεσθαι τὴν ὁδόν· ἀλλὰ γὰρ αὐτὸσ ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην, δεῖσεν δ’ ἀργαλέασ ἔριδασ φιλότητοσ ἕκητι. Βῆ δ’ ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι ἶσοσ, ὅν ῥά τε νηγατέῃσιν ἐεργόμεναι καλύβῃσιν νύμφαι θηήσαντο δόμων ὕπερ ἀντέλλοντα, καί σφισι κυανέοιο δι’ ἠέροσ ὄμματα θέλγει καλὸν ἐρευθόμενοσ, γάνυται δέ τε ἠιθέοιο παρθένοσ ἱμείρουσα μετ’ ἀλλοδαποῖσιν ἐόντοσ ἀνδράσιν, ᾧ καί μιν μνηστὴν κομέουσι τοκῆεσ· τῷ ἴκελοσ πρὸ πόληοσ ἀνὰ στίβον ἠιέν ἡρ́ωσ. καί ῥ’ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεοσ ἐντὸσ ἔβησαν, δημότεραι μὲν ὄπισθεν ἐπεκλονέοντο γυναῖκεσ, γηθόσυναι ξείνῳ· ὁ δ’ ἐπὶ χθονὸσ ὄμματ’ ἐρείσασ νίσσετ’ ἀπηλεγέωσ, ὄφρ’ ἀγλαὰ δώμαθ’ ἵκανεν Ὑψιπύλησ· ἄνεσαν δὲ πύλασ προφανέντι θεράπναι δικλίδασ, εὐτύκτοισιν ἀρηρεμένασ σανίδεσσιν. ἔνθα μιν Ἰφινόη κλισμῷ ἔνι παμφανόωντι ἐσσυμένωσ καλῆσ διὰ παστάδοσ εἷσεν ἄγουσα ἀντία δεσποίνησ· ἡ δ’ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα παρθενικὰσ ἐρύθηνε παρηίδασ· ἔμπα δὲ τόνγε αἰδομένη μύθοισι προσέννεπεν αἱμυλίοισιν· "Ξεῖνε, τίη μίμνοντεσ ἐπὶ χρόνον ἔκτοθι πύργων ἧσθ’ αὔτωσ; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπ’ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ, ἀλλὰ Θρηικίησ ἐπινάστιοι ἠπείροιο πυροφόρουσ ἀρόωσι γύασ. κακότητα δὲ πᾶσαν ἐξερέω νημερτέσ, ἵν’ εὖ γνοίητε καὶ αὐτοί. εὖτε Θόασ ἀστοῖσι πατὴρ ἐμὸσ ἐμβασίλευεν, τηνίκα Θρηικίην, οἵ τ’ ἀντία ναιετάουσιν, δήμου ἀπορνύμενοι λαοὶ πέρθεσκον ἐπαύλουσ ἐκ νηῶν, αὐτῇσι δ’ ἀπείρονα ληίδα κούραισ δεῦρ’ ἄγον· οὐλομένησ δὲ θεᾶσ πορσύνετο μῆτισ Κύπριδοσ, ἥ τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην. δὴ γὰρ κουριδίασ μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων, ᾗ ματίῃ εἴξαντεσ, ἀπεσσεύοντο γυναῖκασ· αὐτὰρ ληιάδεσσι δορικτήταισ παρίαυον, σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτ’ αὖτισ ὀψὲ μεταστρέψωσι νόον· τὸ δὲ διπλόον αἰεὶ πῆμα κακὸν προύβαινεν. ἀτιμάζοντο δὲ τέκνα γνήσι’ ἐνὶ μεγάροισ, σκοτίη δ’ ἀνέτελλε γενέθλη. αὔτωσ δ’ ἀδμῆτέσ τε κόραι, χῆραί τ’ ἐπὶ τῇσιν μητέρεσ ἂμ πτολίεθρον ἀτημελέεσ ἀλάληντο. οὐδὲ πατὴρ ὀλίγον περ ἑῆσ ἀλέγιζε θυγατρόσ, εἰ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσι δαϊζομένην ὁρόῳτο μητρυιῆσ ὑπὸ χερσὶν ἀτασθάλου· οὐδ’ ἀπὸ μητρὸσ λώβην, ὡσ τὸ πάροιθεν, ἀεικέα παῖδεσ ἄμυνον· οὐδὲ κασιγνήτοισι κασιγνήτη μελε θυμῷ. ἀλλ’ οἰαῖ κοῦραι ληίτιδεσ ἔν τε δόμοισιν ἔν τε χοροῖσ ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο· εἰσόκε τισ θεὸσ ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσοσ, ἂψ ἀναερχομένουσ Θρῃκῶν ἄπο μηκέτι πύργοισ δέχθαι, ἵν’ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμισ, ἠέ πῃ ἄλλῃ αὐταῖσ ληιάδεσσιν ἀφορμηθέντεσ ἵκοιντο. οἱ δ’ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένοσ, ὅσσον ἔλειπτο ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθ’ ἔτι νῦν περ Θρηικίησ ἄροσιν χιονώδεα ναιετάουσιν. τῶ ὑμεῖσ στρωφᾶσθ’ ἐπιδήμιοι· εἰ δέ κεν αὖθι ναιετάειν ἐθέλοισ, καί τοι ἅδοι, ἦ τ’ ἂν ἔπειτα πατρὸσ ἐμεῖο Θόαντοσ ἔχοισ γέρασ· οὐδέ τί σ’ οἰώ γαῖαν ὀνόσσεσθαι· περὶ γὰρ βαθυλήιοσ ἄλλων νήσων, Αἰγαίῃ ὅσαι εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν. ἀλλ’ ἄγε νῦν ἐπὶ νῆα κιὼν ἑτάροισιν ἐνίσπεσ μύθουσ ἡμετέρουσ, μηδ’ ἔκτοθι μίμνε πόληοσ.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION