Aeschylus, Suppliant Women, episode

(아이스킬로스, 탄원하는 여인들, episode)

καὶ δὴ πέφρασμαι. δεῦρο δ’ ἐξοκέλλεται. ἢ τοῖσιν ἢ τοῖσ πόλεμον αἴρεσθαι μέγαν πᾶσ’ ἔστ’ ἀνάγκη, καὶ γεγόμφωται σκάφοσ στρέβλαισι ναυτικαῖσιν ὡσ προσηγμένον. ἄνευ δὲ λύπησ οὐδαμοῦ καταστροφή. καὶ χρημάτων μὲν ἐκ δόμων πορθουμένων, ἄτην γε μείζω καὶ μέγ’ ἐμπλήσασ γόμου γένοιτ’ ἂν ἄλλα Κτησίου Διὸσ χάριν· καὶ γλῶσσα τοξεύσασα μὴ τὰ καίρια, γένοιτο μύθου μῦθοσ ἂν θελκτήριοσ ἀλγεινὰ θυμοῦ κάρτα κινητήρια. ὅπωσ δ’ ὅμαιμον αἷμα μὴ γενήσεται, δεῖ κάρτα θύειν καὶ πεσεῖν χρηστήρια θεοῖσι πολλοῖσ πολλά, πημονῆσ ἄκη. ἦ κάρτα νείκουσ τοῦδ’ ἔσω παροίχομαι θέλω δ’ ἀίδρισ μᾶλλον ἢ σοφὸσ κακῶν εἶναι. γένοιτο δ’ εὖ παρὰ γνώμην ἐμήν. πολλῶν ἄκουσον τέρματ’ αἰδοίων λόγων. ἤκουσα, καὶ λέγοισ ἄν. οὔ με φεύξεται. ἔχω στρόφουσ ζώνασ τε, συλλαβὰσ πέπλων τάχ’ ἂν γυναιξὶ ταῦτα συμπρεπῆ πέλοι. ἐκ τῶνδε τοίνυν, ἴσθι, μηχανὴ καλή ‐ λέξον τίν’ αὐδὴν τήνδε γηρυθεῖσ’ ἔσῃ. εἰ μή τι πιστὸν τῷδ’ ὑποστήσεισ στόλῳ ‐ τί σοι περαίνει μηχανὴ συζωμάτων; νέοισ πίναξι βρέτεα κοσμῆσαι τάδε. αἰνιγματῶδεσ τοὔποσ· ἀλλ’ ἁπλῶσ φράσον. ἐκ τῶνδ’ ὅπωσ τάχιστ’ ἀπάγξασθαι θεῶν. ἤκουσα μαστικτῆρα καρδίασ λόγον. ξυνῆκασ· ὠμμάτωσα γὰρ σαφέστερον. καὶ πολλαχῇ γε δυσπάλαιστα πράγματα, κακῶν δὲ πλῆθοσ ποταμὸσ ὣσ ἐπέρχεται· ἄτησ δ’ ἄβυσσον πέλαγοσ οὐ μάλ’ εὔπορον τόδ’ ἐσβέβηκα, κοὐδαμοῦ λιμὴν κακῶν. εἰ μὲν γὰρ ὑμῖν μὴ τόδ’ ἐκπράξω χρέοσ, μίασμ’ ἔλεξασ οὐχ ὑπερτοξεύσιμον. εἰ δ’ αὖθ’ ὁμαίμοισ παισὶν Αἰγύπτου σέθεν σταθεὶσ πρὸ τειχέων διὰ μάχησ ἥξω τέλουσ, πῶσ οὐχὶ τἀνάλωμα γίγνεται πικρόν, ἄνδρασ γυναικῶν οὕνεχ’ αἱμάξαι πέδον; ὅμωσ δ’ ἀνάγκη Ζηνὸσ αἰδεῖσθαι κότον ἱκτῆροσ· ὕψιστοσ γὰρ ἐν βροτοῖσ φόβοσ. σὺ μέν, πάτερ γεραιὲ τῶνδε παρθένων, κλάδουσ τε τούτουσ αἶψ’ ἐν ἀγκάλαισ λαβὼν βωμοὺσ ἐπ’ ἄλλουσ δαιμόνων ἐγχωρίων θέσ, ὡσ ἴδωσι τῆσδ’ ἀφίξεωσ τέκμαρ πάντεσ πολῖται, μηδ’ ἀπορριφθῇ ψόγοσ ἐμοῦ· κατ’ ἀρχῆσ γὰρ φιλαίτιοσ λεώσ. καὶ γὰρ τάχ’ ἄν τισ οἰκτίσασ ἰδὼν τάδε ὕβριν μὲν ἐχθήρειεν ἄρσενοσ στόλου, ὑμῖν δ’ ἂν εἰή δῆμοσ εὐμενέστεροσ· τοῖσ ἥσσοσιν γὰρ πᾶσ τισ εὐνοίασ φέρει. πολλῶν τάδ’ ἡμῖν ἐστιν ἠξιωμένα, αἰδοῖον εὑρεθέντα πρόξενον λαβεῖν.

ὀπάονασ δὲ φράστοράσ τ’ ἐγχωρίων ξύμπεμψον, ὡσ ἂν τῶν πολισσούχων θεῶν βωμοὺσ προνάουσ καὶ πολισσούχων ἕδρασ εὑρ́ωμεν, ἀσφάλεια δ’ ᾖ δι’ ἄστεωσ στείχουσι· μορφῆσ δ’ οὐχ ὁμόστολοσ φύσισ. Νεῖλοσ γὰρ οὐχ ὅμοιον Ἰνάχῳ γένοσ τρέφει. φύλαξαι μὴ θράσοσ τέκῃ φόβον· καὶ δὴ φίλον τισ ἔκταν’ ἀγνοίασ ὕπο. στείχοιτ’ ἄν, ἄνδρεσ· εὖ γὰρ ὁ ξένοσ λέγει. ἡγεῖσθε βωμοὺσ ἀστικούσ, θεῶν ἕδρασ· καὶ ξυμβολοῦσιν οὐ πολυστομεῖν χρεὼν ναύτην ἄγοντασ τόνδ’ ἐφέστιον θεῶν. τούτῳ μὲν εἶπασ, καὶ τεταγμένοσ κίοι· ἐγὼ δὲ πῶσ δρῶ; ποῦ θράσοσ νέμεισ ἐμοί; κλάδουσ μὲν αὐτοῦ λεῖπε, σημεῖον πόνου. καὶ δή σφε λείπω χειρὶ καὶ λόγοισ σέθεν. λευρὸν κατ’ ἄλσοσ νῦν ἐπιστρέφου τόδε. καὶ πῶσ βέβηλον ἄλσοσ ἂν ῥύοιτό με; οὔτοι πτερωτῶν ἁρπαγαῖσ <σ’> ἐκδώσομεν. ἀλλ’ εἰ δρακόντων δυσφρόνων ἐχθίοσιν; εὔφημον εἰή τοὔποσ εὐφημουμένῃ. οὔτοι τι θαῦμα δυσφορεῖν φόβῳ φρενόσ. ἀεί γ’ ἄναρκτόν ἐστι δεῖμ’ ἐξαίσιον. σὺ καὶ λέγων εὔφραινε καὶ πράσσων φρένα. ἀλλ’ οὔτι δαρὸν χρόνον ἐρημώσει πατήρ. ἐγὼ δὲ λαοὺσ συγκαλῶν ἐγχωρίουσ στείχω, τὸ κοινὸν ὡσ ἂν εὐμενὲσ τιθῶ· καὶ σὸν διδάξω πατέρα ποῖα χρὴ λέγειν. πρὸσ ταῦτα μίμνε καὶ θεοὺσ ἐγχωρίουσ λιταῖσ παραιτοῦ τῶν σ’ ἔρωσ ἔχει τυχεῖν. ἐγὼ δὲ ταῦτα πορσυνῶν ἐλεύσομαι. πειθὼ δ’ ἕποιτο καὶ τύχη πρακτήριοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION