Aeschylus, Suppliant Women, episode

(아이스킬로스, 탄원하는 여인들, episode)

παῖδεσ, φρονεῖν χρή· ξὺν φρονοῦντι δ’ ἥκετε πιστῷ γέροντι τῷ δε ναυκλήρῳ πατρί. καὶ τἀπὶ χέρσου νῦν προμηθίαν λαβὼν αἰνῶ φυλάξαι τἄμ’ ἔπη δελτουμένασ. ὁρῶ κόνιν, ἄναυδον ἄγγελον στρατοῦ· σύριγγεσ οὐ σιγῶσιν ἀξονήλατοι· ὄχλον δ’ ὑπασπιστῆρα καὶ δορυσσόον λεύσσω, ξὺν ἵπποισ καμπύλοισ τ’ ὀχήμασιν· τάχ’ ἂν πρὸσ ἡμᾶσ τῆσδε γῆσ ἀρχηγέται ὀπτῆρεσ εἰε͂ν ἀγγέλων πεπυσμένοι. ἀλλ’ εἴτ’ ἀπήμων εἴτε καὶ τεθηγμένοσ ὠμῇ ξὺν ὀργῇ τόνδ’ ἐπόρνυται στόλον, ἄμεινόν ἐστι παντὸσ εἵνεκ’, ὦ κόραι, πάγον προσίζειν τόνδ’ ἀγωνίων θεῶν. κρεῖσσον δὲ πύργου βωμόσ, ἄρρηκτον σάκοσ ἀλλ’ ὡσ τάχιστα βᾶτε, καὶ λευκοστεφεῖσ ἱκετηρίασ, ἁγάλματ’ αἰδοίου Διόσ, σεμνῶσ ἔχουσαι διὰ χερῶν εὐωνύμων, αἰδοῖα καὶ γοεδνὰ καὶ ζαχρεῖ’ ἔπη ξένουσ ἀμείβεσθ’, ὡσ ἐπήλυδασ πρέπει, τορῶσ λέγουσαι τάσδ’ ἀναιμάκτουσ φυγάσ. φθογγῇ δ’ ἑπέσθω πρῶτα μὲν τὸ μὴ θρασύ, τὸ μὴ μάταιον δ’ ἐκ μετωποσωφρόνων ἴτω προσώπων ὄμματοσ παρ’ ἡσύχου. καὶ μὴ πρόλεσχοσ μηδ’ ἐφολκὸσ ἐν λόγῳ γένῃ. τὸ τῇδε κάρτ’ ἐπίφθονον γένοσ. μέμνησο δ’ εἴκειν· χρεῖοσ εἶ ξένη φυγάσ. θρασυστομεῖν γὰρ οὐ πρέπει τοὺσ ἥσσονασ. πάτερ, φρονούντωσ πρὸσ φρονοῦντασ ἐννέπεισ. φυλάξομαι δὲ τάσδε μεμνῆσθαι σέθεν κεδνὰσ ἐφετμάσ. Ζεὺσ δὲ γεννήτωρ ἴδοι· ἴδοιτο δῆτα πρευμενοῦσ ἀπ’ ὄμματοσ·

θέλοιμ’ ἂν ἤδη σοὶ πέλασ θρόνουσ ἔχειν. μή νυν σχόλαζε, μηχανῆσ δ’ ἔστω κράτοσ. ὦ Ζεῦ, κόπων οἴκτιρε μὴ ἀπολωλότασ. κείνου θέλοντοσ εὖ τελευτήσει τάδε. καὶ Ζηνὸσ ὄρνιν τόνδε νῦν κικλῄσκετε. καλοῦμεν αὐγὰσ ἡλίου σωτηρίουσ, ‐ ἁγνόν τ’ Ἀπόλλω, φυγάδ’ ἀπ’ οὐρανοῦ θεόν. εἰδὼσ ἂν αἶσαν τήνδε συγγνοίη βροτοῖσ. συγγνοῖτο δῆτα καὶ παρασταίη πρόφρων. τίν’ οὖν κικλῄσκω τῶνδε δαιμόνων ἔτι; ὁρῶ τρίαιναν τήνδε σημεῖον θεοῦ. ἀλλ’ εὖ τ’ ἔπεμψεν εὖ τε δεξάσθω χθονί. Ἑρμῆσ ὅδ’ ἄλλοσ τοῖσιν Ἑλλήνων νόμοισ. ἐλευθέροισ νυν ἐσθλὰ κηρυκευέτω. πάντων δ’ ἀνάκτων τῶνδε κοινοβωμίαν σέβεσθ’· ἐν ἁγνῷ δ’ ἑσμὸσ ὡσ πελειάδων ἵζεσθε κίρκων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ, ἐχθρῶν ὁμαίμων καὶ μιαινόντων γένοσ. ὄρνιθοσ ὄρνισ πῶσ ἂν ἁγνεύοι φαγών; πῶσ δ’ ἂν γαμῶν ἄκουσαν ἄκοντοσ πάρα ἁγνὸσ γένοιτ’ ἄν; οὐδὲ μὴ ’ν Αἵδου θανὼν φύγῃ ματαίων αἰτίασ, πράξασ τάδε. κἀκεῖ δικάζει τἀπλακήμαθ’, ὡσ λόγοσ, Ζεὺσ ἄλλοσ ἐν καμοῦσιν ὑστάτασ δίκασ. σκοπεῖτε, κἀμείβεσθε τόνδε τὸν τρόπον, ὅπωσ ἂν ὑμῖν πρᾶγοσ εὖ νικᾷ τόδε. ποδαπὸν ὅμιλον τόνδ’ ἀνελληνόστολον πέπλοισι βαρβάροισι καὶ πυκνώμασι χλίοντα προσφωνοῦμεν;

οὐ γὰρ Ἀργολὶσ ἐσθὴσ γυναικῶν οὐδ’ ἀφ’ Ἑλλάδοσ τόπων. ὅπωσ δὲ χώραν οὔτε κηρύκων ὕπο, ἀπρόξενοί τε, νόσφιν ἡγητῶν, μολεῖν ἔτλητ’ ἀτρέστωσ, τοῦτο θαυμαστὸν πέλει. κλάδοι γε μὲν δὴ κατὰ νόμουσ ἀφικτόρων κεῖνται παρ’ ὑμῖν πρὸσ θεοῖσ ἀγωνίοισ· μόνον τόδ’ Ἑλλὰσ χθὼν συνοίσεται στόχῳ. καὶ τἄλλα πόλλ’ ἔτ’ εἰκάσαι δίκαιον ἦν, εἰ μὴ παρόντι φθόγγοσ ἦν ὁ σημανῶν. εἴρηκασ ἀμφὶ κόσμον ἀψευδῆ λόγον. ἐγὼ δὲ πρὸσ σὲ πότερον ὡσ ἔτην λέγω, ἢ ῥήτορ’ ἱεροράβδον, ἢ πόλεωσ ἀγόν; πρὸσ ταῦτ’ ἀμείβου καὶ λέγ’ εὐθαρσὴσ ἐμοί. τοῦ γηγενοῦσ γάρ εἰμ’ ἐγὼ Παλαίχθονοσ ἶνισ Πελασγόσ, τῆσδε γῆσ ἀρχηγέτησ. ἐμοῦ δ’ ἄνακτοσ εὐλόγωσ ἐπώνυμον γένοσ Πελασγῶν τήνδε καρποῦται χθόνα. καὶ πᾶσαν αἰᾶν, ἧσ δι’ ἁγνὸσ ἔρχεται Στρυμών, τὸ πρὸσ δύνοντοσ ἡλίου, κρατῶ. ὁρίζομαι δὲ τήν τε Περραίβων χθόνα, Πίνδου τε τἀπέκεινα, Παιόνων πέλασ, ὄρη τε Δωδωναῖα. συντέμνει δ’ ὁρ́οσ ὑγρᾶσ θαλάσσησ· τῶνδε τἀπὶ τάδε κρατῶ. αὐτῆσ δὲ χώρασ Ἀπίασ πέδον τόδε πάλαι κέκληται φωτὸσ ἰατροῦ χάριν.

Ἆπισ γὰρ ἐλθὼν ἐκ πέρασ Ναυπακτίασ ἰατρόμαντισ παῖσ Ἀπόλλωνοσ χθόνα τήνδ’ ἐκκαθαίρει κνωδάλων βροτοφθόρων, τὰ δὴ παλαιῶν αἱμάτων μιάσμασιν χρανθεῖσ’ ἀνῆκε γαῖα μηνιταῖ’ ἄχη δρακονθόμιλον δυσμενῆ ξυνοικίαν. τούτων ἄκη τομαῖα καὶ λυτήρια πράξασ ἀμέμπτωσ Ἆπισ Ἀργείᾳ χθονὶ μνήμην ποτ’ ἀντίμισθον ηὑρ́ετ’ ἐν λιταῖσ. ἔχουσα δ’ ἤδη τἀπ’ ἐμοῦ τεκμήρια γένοσ τ’ ἂν ἐξεύχοιο καὶ λέγοισ πρόσω.

μακράν γε μὲν δὴ ῥῆσιν οὐ στέργει πόλισ. βραχὺσ τορόσ θ’ ὁ μῦθοσ·

Ἀργεῖαι γένοσ ἐξευχόμεσθα, σπέρματ’ εὐτέκνου βοόσ· καὶ ταῦτ’ ἀληθῆ πάντα προσφύσω λόγῳ. ἄπιστα μυθεῖσθ’, ὦ ξέναι, κλύειν ἐμοί, ὅπωσ τόδ’ ὑμῖν ἐστιν Ἀργεῖον γένοσ. Λιβυστικαῖσ γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι γυναιξίν ἐστε κοὐδαμῶσ ἐγχωρίαισ. καὶ Νεῖλοσ ἂν θρέψειε τοιοῦτον φυτόν, Κύπριοσ χαρακτήρ τ’ ἐν γυναικείοισ τύποισ εἰκὼσ πέπληκται τεκτόνων πρὸσ ἀρσένων· τοίασ τ’ ἀκούω νομάδασ ἱπποβάμοσιν εἶναι καμήλοισ ἀστραβιζούσασ, χθόνα παρ’ Αἰθίοψιν ἀστυγειτονουμένασ. καὶ τὰσ ἀνάνδρουσ κρεοβόρουσ τ’ Ἀμαζόνασ, εἰ τοξοτευχεῖσ ἦτε, κάρτ’ ἂν ᾔκασα ὑμᾶσ. διδαχθεὶσ <δ’> ἂν τόδ’ εἰδείην πλέον, ὅπωσ γένεθλον σπέρμα τ’ Ἀργεῖον τὸ σόν. κλῃδοῦχον Ἥρασ φασὶ δωμάτων ποτὲ Ιὢ γενέσθαι τῇ δ’ ἐν Ἀργείᾳ χθονί;

ἦν ὡσ μάλιστα, καὶ φάτισ πολλὴ κρατεῖ. μὴ καὶ λόγοσ τισ Ζῆνα μειχθῆναι βροτῷ; κἄκρυπτά γ’ Ἥρασ ταῦτα τἀμπαλάγματα. πῶσ οὖν τελευτᾷ βασιλέων νείκη τάδε; βοῦν τὴν γυναῖκ’ ἔθηκεν Ἀργεία θεόσ. οὔκουν πελάζει Ζεὺσ ἐπ’ εὐκραίρῳ βοί̈; φασίν, πρέποντα βουθόρῳ ταύρῳ δέμασ. τί δῆτα πρὸσ ταῦτ’ ἄλοχοσ ἰσχυρὰ Διόσ; τὸν πάνθ’ ὁρῶντα φύλακ’ ἐπέστησεν βοί̈. ποῖον πανόπτην οἰοβουκόλον λέγεισ; Ἄργον, τὸν Ἑρμῆσ παῖδα γῆσ κατέκτανεν. τί οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ βοί̈; βοηλάτην μύωπα κινητήριον. οἶστρον καλοῦσιν αὐτὸν οἱ Νείλου πέλασ. τοιγάρ νιν ἐκ γῆσ ἤλασεν μακρῷ δρόμῳ. καὶ ταῦτ’ ἔλεξασ πάντα συγκόλλωσ ἐμοί. καὶ μὴν Κάνωβον κἀπὶ Μέμφιν ἵκετο. καὶ Ζεύσ γ’ ἐφάπτωρ χειρὶ φιτύει γόνον. τίσ οὖν ὁ Δῖοσ πόρτισ εὔχεται βοόσ; Ἔπαφοσ ἀληθῶσ ῥυσίων ἐπώνυμοσ. Λιβύη, μέγιστον γῆσ <πέδον> καρπουμένη. τίν’ οὖν ἔτ’ ἄλλον τῆσδε βλαστημὸν λέγεισ; Βῆλον δίπαιδα πατέρα τοῦδ’ ἐμοῦ πατρόσ. τὸ πάνσοφον νῦν ὄνομα τοῦτό μοι φράσον. Δαναόσ, ἀδελφὸσ δ’ ἐστὶ πεντηκοντάπαισ. καὶ τοῦδ’ ἄνοιγε τοὔνομ’ ἀφθόνῳ λόγῳ. Αἴγυπτοσ.

εἰδὼσ δ’ ἁμὸν ἀρχαῖον γένοσ πράσσοισ ἂν ὡσ Ἀργεῖον ἀνστήσῃσ στόλον. δοκεῖτε <δή> μοι τῆσδε κοινωνεῖν χθονὸσ τἀρχαῖον. ἀλλὰ πῶσ πατρῷα δώματα λιπεῖν ἔτλητε; τίσ κατέσκηψεν τύχη; ἄναξ Πελασγῶν, αἰόλ’ ἀνθρώπων κακά. πόνου δ’ ἴδοισ ἂν οὐδαμοῦ ταὐτὸν πτερόν· ἐπεὶ τίσ ηὔχει τήνδ’ ἀνέλπιστον φυγὴν κέλσειν ἐσ Ἄργοσ κῆδοσ ἐγγενὲσ τὸ πρίν, ἔχθει μεταπτοιοῦσαν εὐναίων γάμων; τί φὴσ ἱκνεῖσθαι τῶνδ’ ἀγωνίων θεῶν, λευκοστεφεῖσ ἔχουσα νεοδρέπτουσ κλάδουσ; ὡσ μὴ γένωμαι δμωὶσ Αἰγύπτου γένει. πότερα κατ’ ἔχθραν, ἢ τὸ μὴ θέμισ λέγεισ; τίσ δ’ ἂν φίλουσ ὠνοῖτο τοὺσ κεκτημένουσ; σθένοσ μὲν οὕτωσ μεῖζον αὔξεται βροτοῖσ. καὶ δυστυχούντων γ’ εὐμαρὴσ ἀπαλλαγή. πῶσ οὖν πρὸσ ὑμᾶσ εὐσεβὴσ ἐγὼ πέλω; αἰτοῦσι μὴ ’κδοὺσ παισὶν Αἰγύπτου πάλιν. βαρέα σύ γ’ εἶπασ, πόλεμον ἄρασθαι νέον. ἀλλ’ ἡ δίκη γε ξυμμάχων ὑπερστατεῖ. εἴπερ γ’ ἀπ’ ἀρχῆσ πραγμάτων κοινωνὸσ ἦν. αἰδοῦ σὺ πρύμναν πόλεοσ ὧδ’ ἐστεμμένην. πέφρικα λεύσσων τάσδ’ ἕδρασ κατασκίουσ. βαρύσ γε μέντοι Ζηνὸσ ἱκεσίου κότοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION